Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 185 0

Karapınar Belediyesi 7 Zabıta Memuru Alıyor

Paylaş:

✔ Karapınar Belediyesi 7 Zabıta Memuru Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: DPB841573
  • Şehir: KONYA
  • İlçe: Karapınar
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.04.2021
  • Eleman Sayısı: 7
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Zabıta Memuru
  • Başvuru Süresi: 25.05.2021-28.05.2021 saat 17:30’a kadar (mesai günlerinde  saat  08:30-17:30  arasında)

Konya İli Karapınar Belediye Başkanlığından:


İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Karapınar  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıSınıfıDerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1Zabıta MemuruGİH10 – 117Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak
Erkek/ KadınKPSSP93En az 60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin    yukarıda    belirtilen    boş    zabıta    memuru    kadroları    için    yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  Önlisans  2020-KPSSP93  türünde  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından (KPSS)  alım  yapılacak  unvanın  karşısında  belirtilen  puan  türünden,  belirtilen  asgari  KPSS puanını almış olmak.

b.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c.  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak  1 metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kg.’dan  fazla  fark  olmamak.  Boy  ve  kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13.10.1983 tarihli ve  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.karapinar.bel.tr) temin edeceklerdir.

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

•  Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 25.05.2021-28.05.2021 saat 17:30’a kadar (mesai günlerinde  saat  08:30-17:30  arasında)  Hankapı  Mahallesi  İnönü  Caddesi  No:  29  Karapınar/ KONYA  adresindeki  Karapınar  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

•  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-  BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ,  BAŞVURUSU  KABUL  EDİLENLERİN İLANI:

a.  T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek  suretiyle  adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b.  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini  müteakip  Belediyemizin  (www.karapinar.bel.tr)  resmi  internet  sayfasından  ilan edilecektir.

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Karapınar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta  Memuru  alımı  için  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  yapılacak  olup;  sözlü  sınav  ve uygulamalı sınav 22.06.2021 günü Saat 10:00 da başlamak üzere Karapınar Belediye Başkanlığı Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/KONYA adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.  Sözlü  ve  uygulamalı  sınav  aynı  gün  içerisinde  bitirilemez  ise  ertesi  gün  devam edilecektir.

Belediye,  başvurulardan  KPSS  başarı  puanlarına  göre  sıralayarak  en  yüksek  puanlı adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro  sayısının  beş  katı  oranında  adayı  sözlü  ve uygulamalı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar.

b)  Uygulamalı  sınav;  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a.  Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

d.  Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.

e.  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyemizin  internet  adresinde  (www.karapinar.bel.tr)  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyemizin  internet  adresinde  (www.karapinar.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.   

 

                                                   


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir