Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 240 0

SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı Yapıyor

Paylaş:

✔ SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı Yapıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
  • İlan Numarası: DPB841622
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 12.05.2021
  • Son başvuru Tarihi: 04.06.2021
  • Eleman Sayısı: 50
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz   taşra   teşkilatı   kadrolarında   çalıştırılmak   üzere   Genel   İdare   Hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır.

Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı  (KPSS)  puan  türleri,  öğrenim  grubu,  yazılı  ve  sözlü  sınava  çağrılacak  aday  sayıları  ile KPSS taban puanı Tablo-1’de belirtilmiştir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal güvenlik denetmen   yardımcılığı giriş sınavına   katılabilmek   için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

c)  Giriş  sınavının  yapıldığı  yılın  Ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  otuz  beş  yaşını doldurmamış olmak.

d)  Tablo-1’de  belirtilen  KPSS  puan  türünde  belirlenen  taban  puan  ve  üzeri  puan  almış olmak,

e) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

3. BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a)   Başvurular;   e-Devlet   (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona erecektir.

b)  Adaylar,  T.C.  kimlik  numarası  ile  başvuru  ekranına  giriş  yapacak  olup  “Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c)   Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS   puanı   ÖSYM   üzerinden sistem tarafından  kontrol  edilecektir.  Bilgilerinde  yanlışlık olan  adayın  başvurusu  değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d)  Aday;  başvuru  formuna  4.5×6  ebadında  ve  son  6  ay  içinde  çekilmiş  fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

h)  Giriş  sınavına  katılmaya  hak  kazanacak  adayların  tespiti,  başvuran  adayların  KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

4. YAZILI SINAV VE YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı  sınav,  çoktan  seçmeli  test  usulü  ile  03  Temmuz  2021  tarihinde  Saat:  10.00’da Ankara’da  yapılacak  olup  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  sınav  yerleri  Kurum  internet (www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.

Yazılı  sınav  konuları,  konu  alt  başlıkları,  soru  sayıları  ve  soruların  konu  grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2’ de belirtilmiştir.

a) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

b) Sınav sonuçları, Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir.

c)  Yazılı  sınavda  başarılı  olanlardan en yüksek puan alan  adaylardan  başlanarak,  atama yapılacak kadronun dört katına kadar Tablo 1’ de belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil).

5. SÖZLÜ SINAV VE SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın  yapılacağı  yer,  gün  ve  saat  bildirilmek  suretiyle  Kurumun  internet  adresinde  ilan edilecektir.

Sözlü sınavda adaylar;

a)   Mezun   olunan   bölümlere   göre   sınav   duyurusunda   alt   başlıkları   belirtilen   sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

Sorular, her bir Komisyon üyesi tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan  üzerinden  değerlendirilir  ve  verilen  puanlar  ayrı  ayrı  tutanağa  geçirilir.  Sözlü  sınavda başarılı  sayılmak  için,  Komisyon  başkan  ve  üyelerinin  yüz  tam  puan  üzerinden  verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Başarı  sıralaması,  yazılı  sınav  ile  sözlü  sınav  notlarının  aritmetik  ortalaması  alınarak belirlenir.

Sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının  eşit  olması  halinde,  yazılı  puanı  yüksek  olan  adaya;  yazılı  puanının  da  eşit  olması halinde, ilgili KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asıl ve yedek listeler Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Yapılan  sınavda  başarılı  olmak  ve  başarı  puanları  dikkate  alınmak  şartıyla  duyuruda belirtilen denetmen yardımcısı kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından yedek aday sayısı belirlenebilir.

Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

6. SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş  sınavı  sonucuna  itirazlar,  sonuçların  ilan  edildiği  tarihten  itibaren  beş  iş  günü içerisinde  dilekçe  ile  Kuruma  (Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Başkanlığı  Personel  Daire  Başkalığı, Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No: 6 Balgat Çankaya/ANKARA) adresine yapılabilir.

İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

Giriş  yazılı  sınav  soruların  veya  cevap  anahtarlarının  hatalı  olması  ve  bu  hususun komisyon  kararı  veya  yargı  organlarınca  belirlenmesi  halinde  soru/soruların  puanlamaya  dahil edilmemesine ve bu sorulara tekabül eden puanların eşit bir şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

7. ATANMA

Giriş sınavını kazanan adayların, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde istenen şartları taşımak ve Kurumca ilan edilen süre içerisinde belgeleri ibraz etmek kaydıyla, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Başvuru   ve   işlemler   sırasında   gerçeğe   aykırı   beyanda   bulunduğu   tespit   edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir  hak  talep  edemezler  ve  haklarında,  Türk  Ceza  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylar sınav günü sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.

Adayların  çanta  ve  benzeri  eşyalar,  cep  telefonu,  çağrı  cihazı,  telsiz,  fotoğraf  makinesi, cep  bilgisayarı,  hesap  makinesi  ve  benzeri  cihazlar  ile  saat  fonksiyonu  dışında  fonksiyonu bulunan  saatlerle  sınava  girmeleri  yasaktır.  Bu  eşya,  araç  ve  cihazları  yanında  bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar  sınavda  yapacakları  işaretlemeler  ve  yazacakları  yazılar  için  yanlarında,  koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak  işaretlemelerin  uygun  şekilde  yapılması  ve  değiştirilmek  istenen  işaretlemelerin  iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınav  sırasında  kopya  çeken,  kopya  veren  veya  bunlara  teşebbüs  edenler  ile  sınav kâğıtlarına  belirtici  işaret  koyanların  durumları  tutanakla  tespit  edilerek  bu  adayların  sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

Tablo-1:  Sosyal  Güvenlik  Denetmen  Yardımcılığı  Giriş  Sınavına  alınacak  bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları

ÖĞRENİM GRUBUKADRO SAYISIKPSSP TÜRÜKPSS TABAN PUANIYAZILI SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISISÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak
50KPSS P40 KPSS P42 KPSS P4370500200

İLETİŞİM Personel Daire Başkanlığı Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tel : 0312 207 84 43 – 84 11 – 85 39 – 8425 Fax 0312 207 81 44 E-Posta : [email protected]


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir