Reklam Alanı
Reklam Alanı
Askeri Personel Alımları 222 0

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alacak…

Paylaş:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alacak…

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841423
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 21.01.2021
  • Son başvuru Tarihi: 31.01.2021
  • Eleman Sayısı: 5000
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Sözleşmeli Uzman Erbaş

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR

1- GENEL BİLGİLER:

Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı  (Mesleki  Nitelikli),  265’i  Muhabere,  14’ü  At  Bakıcısı,  13’ü  Bot  Serdümeni,  10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) temin edilecektir.

Başvurular, 21-31   Ocak   2021   tarihleri   arasında   internet   üzerinden   yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları  ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr  ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr  (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı)   internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.

2- GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2021 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile  başvuru  yapabileceklerdir.  KPSS  puanı  olmayan  Lisans,  Ön  Lisans  ve  Ortaöğretim  (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
(2)  İlköğretim  (Ortaokul)  mezunu  adaylardan  KPSS  puanı  aranmayacak  olup,  başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
(4)  Her  eğitim  seviyesinde  başvuru  yapılabilmesi  maksadıyla  başvuru  kılavuzunda  alt branşlara  ait  öğrenim  seviyesi  kontenjanları  belirtilmiş  olup,  bu  kontenjanlar  doğrultusunda adaylar müracaat edebileceklerdir.

c.  Nüfus  kaydına  göre  müracaat  yapılan  yılın  Ocak  ayının  ilk  günü  (01  Ocak  2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) – 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç.  Askerlik  hizmetini  yapma  şartı  aranmamaktadır.  Ancak,  askerlik  hizmetini  yapmakta iken  müracaat  edenler  için  (Sözleşmeli  erbaş  ve  er  olarak  görev  yapanlardan  müracaat  edenler dahil)  Birlik  Komutanlıklarınca  düzenlenen  Nitelik  Belgesinden  seksen  (80)  puan  ve  üzeri  not almış olmak,

d.  Askerlik  hizmetini  yapmakta  iken  ‘Askerliğe  elverişli  değildir’  raporu  alarak  terhis edilmemiş olmak,

e.  Askerlik  hizmetini  yapmış  olan  adaylar  için  müracaat  tarihinin  son  günü  (31  Ocak 2021)  itibariyle,  teshinin  üzerinden  beş  yıldan  fazla  süre  geçmemiş  olmak  (31  Ocak  2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri arasında doğanlar)

ğ.  Sözleşmeli  erbaş  ve  er  olarak  halen  görev  yapanların,  başvurunun  ilk  günü  olan  21 Ocak 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç  (3)  yılını  doldurmuş,  ancak  müteakip  dönem  için  sözleşmesini  yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.

Üç  (3)  yılını  doldurmadan  tek  taraflı  sözleşmesi  feshedilmiş  ya  da  ayrılmış  olanların müracaatları  kabul  edilmeyecektir.

 (Söz.Erb.ve  Er  Yönetmeliği  28/1A  değişiklik)  (Bu  hususta yanlış  veya  eksik  beyanda  bulunduğu  anlaşılan  adayların  işlemleri  temin  faaliyetinin  hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı  Sağlık  Yeteneği  Yönetmeliğine  uygun  olarak  (Yönetmeliğin  23’üncü  maddesi kapsamında  ve  EK-D  çizelgede  belirtilen  esaslar  çerçevesinde  (Komando  Sağlık  Yeteneklerini Karşılayan)  “UZMAN  ERBAŞ  OLUR”  kayıtlı  sağlık  kurulu  raporu  almış  olmak  (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy- Kilo  Tablosunda  oranları  belirtilen  değerler  içerisinde  bulunmak.  (Boy  uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması  olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların  Adrese  Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sisteminde  kayıtlı  olan  adres  bilgileri  kullanılacaktır.  Bu nedenle   adayların   halen   ikamet   ettiği   güncel  adres   bilgileri,   il/ilçe   nüfus   müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

k.  Verilen  ceza,  ertelense,  seçenek  yaptırımlara  çevrilse,  hükmün  açıklanmasının  geri bırakılmasına  karar  verilse  veya  affa  uğrasa  dahi;  Devletin  şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlar  ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım  ve  satımlara  fesat  karıştırma,  Devlet  sırlarını  açığa  vurma  suçları  ile  askerlik  hizmeti sırasında  firar,  amir  veya  üste  fiilen  taarruz,  emre  itaatsizlikte  ısrar,  üste  hakaret,  mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

l.   Taksirli   suçlar   hariç   olmak  üzere   diğer   suçlardan   adli   veya  askeri   mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m.  Taksirli  suçlar  nedeniyle  altı  (6)  ay  veya  daha  fazla  süre  ile  hürriyeti  bağlayıcı  bir cezaya mahkûm olmamak,

n.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin  manevi  şahsiyetine  gölge  düşürmemiş,  askerliğin şeref  ve haysiyeti  ile  bağdaşmayacak  eylemlerde  bulunmamış,  tutum  ve  davranışları  ile  yasadışı  siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun  herhangi  bir  yerinde  kendine  zarar  verme  işareti  olan  jilet,  sigara  yanığı  izleri bulunmamak.)

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

p.   Yukarıdaki   şartlara   ilave   olarak   sözleşmeli   uzman   erbaş   temini   için   başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak

3- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir