Reklam Alanı
Reklam Alanı

300 Adet “S” Plaka 30 Yıl Süreli Kiraya Verilecek

Paylaş:

✔ 300 Adet “S” Plaka 30 Yıl Süreli Kiraya Verilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli “27 S” plaka serisine kayıtlı 100 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenilen belgeler, ihale tarihi, evrak teslim süresi ve diğer ayrıntıları;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01333564
 • Şehir: GAZİANTEP
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.03.2021 — saat: 12:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 300 adet plakanın 30 yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilmesi işi,
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1 – İHALENİN KONUSU:
Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı toplam 300 adet plakanın 30 yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilmesi işidir.

MADDE 2 – İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

 1. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır.
 2. İhale şartname bedeli 100,00-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
 3. Bilgi için iletişim numarası: 0.342.2111200 – Dâhili:8652 (UKOME ve Otoparklar Şube Müdürlüğü)

MADDE 3 – İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale Sıra Noİhaleye Çıkılacak S Plaka Adediİhale Tarihi ve SaatiSon başvuru Tarih ve Saati
1100 Adet S Plaka Kiralanması26.03.2021 15:0026.03.2021 12:00
2100 Adet S Plaka Kiralanması29.03.2021 15:0029.03.2021 12:00
3100 Adet S Plaka Kiralanması30.03.2021 15:0030.03.2021 12:00

3.1. Söz konusu ihaleler, yukarda belirtilen tarihlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

3.2. İhaleye iştirak edecekler hazırlayacakları dosyalarını, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne yukarda belirtilen tarihe kadar vermeleri gerekmektedir.

3.3. İlk yapılan ihaleye katılan istekliler, yapılan ihale neticesinde S plaka alamadıkları takdirde, ikinci bir başvuruya gerek kalmaksızın diğer günlerde yapılacak ihalelere katılabileceklerdir.

3.4. İsteklinin başvuru yaptığı plaka sayısından eksik plaka almaya hak kazanması durumunda ise yine ikinci bir başvuruya gerek kalmaksızın sonraki ihalelere katılabileceklerdir.

3.5. Yapılan ihale neticesinde, başvuru yaptığı sayı kadar S plaka alan İstekliler, diğer günlerde yapılacak ihaleye katılmak istemeleri halinde, yeni dosya hazırlamalarına gerek kalmaksızın, başvuru yapacakları sayı kadar geçici teminat yatırarak, yatırmış oldukları geçici teminata ait belgeyi yukarıda belirtilen son başvuru tarihine kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

MADDE 4 – MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

4.1. 1 adet S plakanın 30 yıllık toplam muhammen bedeli 120.000,00-TL + KDV olup, geçici teminatı ise 3.600,00-TL’dir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, başvurdukları “S Plaka” sayısı kadar geçici teminatı,  Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

MADDE 5 – İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İstekli Gerçek Kişi İse;

a) E-devlet kapısından, nüfus idarelerinden veya muhtarlıklardan alınmış onaylı tarihçeli İkametgah Belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesi’nin aslı, (Gaziantep İl sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Noterden onaylı imza beyannamesi,

d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

f) İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi,
g) Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont veya makbuz,

ğ) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).

h) Son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi, (5237 sayılı Türk Ceza Kanunun; 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun (eski) 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572nci maddeleri ile 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı belirtilen suçlardan) suçlardan hüküm giymemiş ve bu suçlardan dolayı adli sicil belgesinde arşiv kaydı olmamak.)

İstekli Tüzel Kişilik İse;

a) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ((öğrenci ve personel servis/yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler).

Ayrıca, İlimiz genelinde kendi personelini ve işçisini taşıyan,  en az 10 sigortalı çalışanı bulunan tüzel kişiler sigortalı personellerini belgelemek kaydıyla (barkotlu sigortalı hizmet listesi) ihaleye katılabilirler. Ancak plakaları teslim almadan önce şirketin faaliyet konusunda “öğrenci ve personel servis taşımacılığı” yapabilmesi hususunda düzenlemelerin yapıldığına dair ilgili belgeleri ibraz etmek zorundadır.

b) Tüzel kişilerin iş yeri veya şube adresinin Gaziantep il sınırları içinde olduğunu ve faaliyetine devam ettiğini gösteren güncel tarihli oda faaliyet belgesi,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Şirket imza sirküleri,

e) Vergi levhası fotokopisi,

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi,

ğ) Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont veya makbuz,
h) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

ı) Anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları veya sahibine ait son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi.( Türk Ceza Kanununun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun; 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun (eski) 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572nci maddeleri ile 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı  belirtilen suçlardan) suçlardan hüküm giymemiş  ve bu suçlardan dolayı adli sicil belgesinde arşiv kaydı olmamak.)

     İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.    


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir