Reklam Alanı
Reklam Alanı

320 Ton Muhtelif Ağaç İhaleyle Satılacak

Paylaş:

✔ 320 Ton Muhtelif Ağaç İhaleyle Satılacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01343383
 • Şehir: KONYA
 • İlçe: Sarayönü
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.04.2021 – saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sarayönü Belediyesi Toplantı Salonu Sarayönü – Konya

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1- Belediyemize ait aşağıda listelenen muhtelif ağaçların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile İhale edilerek satılacaktır. 

Sıra No
Ağaç Türü
Tahmini Miktar (Ton)Muhammen Birim Fiyatı (TL)
1Selvi Kavak110380,00
2Kara Kavak110280,00
3Odunluk Ağaç100146,66

Toplam Muhammen Tutar (TL) : 87.266,66 TL

Geçici Teminat (%3) TL: 2.650,00 TL

2- İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri Sarayönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. Ayrıca, www.sarayonu.bel.tr adresinden şartnameye ulaşılabilir.

3- İhale, Sarayönü Belediyesi Toplantı salonunda 14.04.2021 Çarşamba günü Saat:10.00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale bir hafta sonra 21/04/2021 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

4- İsteklilerin ihaleye katılımında istenen belgeler şunlardır:

 • Dilekçe : Tebligata esas adres belirtilecektir.
 • Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 • Muhtelif Ağaç Satış Şartnamesi, Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak edenler tarafından imzalanmak zorundadır.
 • Geçici Teminat: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen, teminat yerine geçen belge.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Oda Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 • Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğuna dair noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 • İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte İhale tarih ve saatinden önce Sarayönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

      İlan olunur. 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir