4 Adet Kantin-Kafeterya İşletmesi Kiraya Verilecektir

✔ 4 Adet Kantin-Kafeterya İşletmesi Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 4 Adet Kantin-Kafeterya İşletmesi
  • İşin Yapılacağı Yer: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden

1) Üniversitenin Yerleşkesi içinde bulunan 4 Adet Kantin-Kafeterya İşletmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca, 3 (Üç) yıl üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2) İhale, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
İhale Tarihi: 07.02.2020 Cuma günü saat 10:00’da yapılacaktır.

3) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

(1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.

(2) Gerçek Kişiler:

a) İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ikametgâh belgesi (Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

d) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi

e) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl);

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

(i) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; üniversitemizin ilgili birimine yatırıldığına dair dekont.

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur)

(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin b fıkrasına uygun olacaktır)

h) Kantin, kafeterya ve çay ocağı işletmeleri için katılımcılar 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunun Hükümlerine göre kantin-kafeterya alanında çalıştırılacak kişi ya da kişiler (ızgara ve benzeri yiyecekler üzerinden) için alınmış çıraklık, kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahibi olma şartı aranır.

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl kantin/kafeterya/çay ocağı/fotokopi/market işletmeciliği yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi ibraz etmek.

j) Yer görme belgesini ibraz etmek

k) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.

l) Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)

m) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

n) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

(i) Kantin-Kafeterya = NACE ((56.10.19 yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri), (56.29.01 kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.), kodlu alanlarından en az birinde faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)

o) Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

p) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge

r) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge

s) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek kişiler bu ihaleye giremez.

t) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.

u) İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.

(3) Tüzel kişiler:

a) Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

d) Vergi kimlik numarası beyanı veya vergi levhası (İmzalı/kaşeli)

e) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl);

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

(i) Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont,

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez.) Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin 2. fıkrasına uygun olacaktır.)

h) Kantin, kafeterya ve çay ocağı işletmeleri için katılımcılar 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunun Hükümlerine göre kantin-kafeterya alanında çalıştırılacak kişi ya da kişiler (ızgara ve benzeri yiyecekler üzerinden) için alınmış çıraklık, kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahibi olma şartı aranır.

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl kantin/kafeterya/çay ocağı/fotokopi/market işletmeciliği yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi ibraz etmek.

j) Yer görme belgesini ibraz etmek

k) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

l) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

m) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

n) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı)

o) Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi

p) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış

(i) Kantin-Kafeterya = NACE ((56.10.19 yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri), (56.29.01 kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.), kodlu alanlarından en az birinde faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)

r) Şirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa vekilin adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

s) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.

t) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.

u) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden tüzel kişiler bu ihaleye giremez.

v) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.

y) İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez,

4) İhale konusuna ilişkin şartname Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir veya 100.- TL (yüz) karşılığında temin edilebilir.

5) Kiraya verilecek İşletmelerin muhammen bedel, geçici teminat ve demirbaş eşya tutarları aşağıda belirtilmiştir.

İŞLETME ADIMuhammen Bedel (Yıllık) (KDV hariç)Geçici
Teminat (%3) 3 Yıllık Muhammen bedel üzerinden yatırılacaktır.
Kampüs Kantin-Kafeterya (433 m²)55.000,00 TL165.000,00 x 3/100 = 4.950,00 TL
Eğitim Fakültesi Kantin Kafeterya (440 m²)58.000,00 TL 174.000,00 x 3/100 = 5.220,00 TL
Eflatun Kafe Kantin-Kafeterya (440 m²)50.632,14 TL 151.896,43 x 3/100 = 4.556,89 TL
Simit Dünyası (270 m²)50.885,42 TL 152.656,25 x 3/100 = 4.580,00 TL
İŞLETME ADIDemirbaş Eşya Bedeli
Eğitim Fakültesi Kantin Kafeterya (440 m²)58.441,00 TL
Kampüs Kantin-Kafeterya (433 m²)106.100,00 TL
Eflatun Kafe Kantin-Kafeterya (440 m²)40.385,00 TL
Simit Dünyası (270 m²)20.260,00 TL

6) İhale uhdesinde/taahhüdünde kalan kişi önceki işletmeye ait ilgili komisyonca tespit edilen ilanda ve şartnamede de belirtilen demirbaş bedellini peşin veya çek/senet karşılığı en fazla 4 taksitte ödemekle yükümlüdür.

7) Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8) Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok