Reklam Alanı
Reklam Alanı

Afyonkarahisar Sandıklı’da 13 Adet İş Yeri İhaleyle Kiraya Verilecek

Paylaş:

✔ Afyonkarahisar Sandıklı’da 13 Adet İş Yeri İhaleyle Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • İlan Numarası: ILN01332918
  • Şehir: AFYONKARAHİSAR
  • İlçe: Sandıklı
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.03.2021 — saat: 17:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Ece Mah. Nazar sokak No: 2 Sandıklı – Afyonkarahisar

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmaz/işyeri, 2886 sayılı ihale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi 30.03.2021 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Düğün Sarayında (Ece Mah. Nazar sokak No: 2) adresinde yapılacaktır.

1- Kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 29.03.2021 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- İhaleye çıkarılan işyerlerine ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.

3- Açık arttırmanın uzun sürmesi veya tüm katılımcıların hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam edilecektir.

4- İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üzerinde kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu zararı ilgili katılımcı /katılımcılardan tahsil edilecektir.

5- İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

1- Gerçek Kişiler için;

a- Müracaat Dilekçesi (Kiraya çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),
b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan),
c- Noter tasdikli imza beyannamesi,
d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge,
f- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,
g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

2.Tüzel Kişiler için:

a- Müracaat Dilekçesi, (Kiraya çıkarılan yeri bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)
b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; resmi yetkili makamlardan alınmış veya onaylanmış belge ve ticaret sicil gazetesi, 
d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,
e- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,
f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
g- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,
h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

6-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

Keyfiyet ilan olunur.

KİRAYA VERİLECEK İŞYERİ LİSTESİ 

SIRA
NO
KİRAYA VERİLECEK İŞ YERİMUHAMMEN BEDEL 
İHALE İŞTİRAK BEDELİ
 
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİHİ
 
İHALE SAATİKİRA SÜRESİ

1
Kadife Kale No:319 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202109:0031.12.2021

2
Kadife Kale No:320 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202109:1531.12.2021

3
Kadife Kale No:321 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202109:3031.12.2021

4
Kadife Kale No:322 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202109:4531.12.2021

5
Kadife Kale No:323 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202110:0031.12.2021

6
Kadife Kale No:324 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL 30.03.202110:1531.12.2021

7
Kadife Kale No:325 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202110:3031.12.2021

8
Kadife Kale No:326 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202110:4531.12.2021

9
Kadife Kale No:327 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202111:0031.12.2021

10
Kadife Kale No:328 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202111:1531.12.2021

11
Kadife Kale No:329 İşyeri Kira İhalesi8.125,00 TL1.000,00TL244,00TL30.03.202111:3031.12.2021

12
Toptancı Hali No:6 İşyeri Kira İhalesi5.225,00 TL1.000,00TL157,00TL30.03.202111:4531.12.2021

13
Toptancı Hali No:42 İşyeri Kira İhalesi5.225,00 TL1.000,00TL157,00TL30.03.202112:0031.12.2021

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir