Ankara Belediyesi-EGO İşletmesi Tarafından Metro İstasyonlarında Bulunan 21 Adet Büfe Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Ankara Belediyesi-EGO İşletmesi Tarafından Metro İstasyonlarında Bulunan 21 Adet Büfe Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Bağlı ve İlgili Kuruluş : ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : METRO VE ANKARAY İSTASYONLARININ MUHTELİF ALANLARINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Ankara Belediyesi-EGO İşletmesinden

1- ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ tarafından; aşağıda listede belirtilen 21 adet taşınmazın 04.02.2020 tarihinde salı günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası kapalı teklif usulüne göre, anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

2- Söz konusu, ihale şartnamesi; 100,00.-TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2’nci Kat No: 5 A Blok Yenimahalle /ANKARA adresindeki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi alması zorunludur.

3- İhale 04.02.2020 tarihinde salı günü saat: 14.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır.

İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 04.02.2020 tarihinde salı günü saat 14.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Zemin katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir.

Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz.

İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4- İsteklilerin şartnamenin ilgili maddeleri doğrultusunda, 1 (bir) yıllık KDV hariç olarak hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen listedeki taşınmazlar sıra numarasına göre ayrı ayrı ihale edilecek olup, her taşınmaz için listede belirtilen sıra numarasına göre KDV hariç birim teklif fiyatı verilecektir. Teklif zarfının ve dış zarfının üzerine taşınmaza ait sıra numarası ve adı yazılacaktır.

İhaleye katılacak olan istekliler birden fazla taşınmaz için ihale dosyasında durumuna göre hazırlayacakları belgeleri ile birlikte dış ve iç zarfta sıra numarasını belirterek teklif verebilir.

Teklif verecek olan istekliler ihale konusu taşınmazları şartname listesinde belirtilen adreste sıra numaralarına göre görebilirler.

İHALE KAPSAMINDA KİRAYA VERİLECEK 21 ADET TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

TAŞINMAZIN ADRESİKULLANIM
ALANI
NİTELİĞİKİRA
SÜRESİ
MUHAMMEN
BEDELİ (1 yıllık)
NECATİBEY
METRO İSTASYONU
20 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL19.800,00 TL.
NECATİBEY
METRO İSTASYONU
18 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL18.000,00 TL.
MİLLİ KÜTÜPHANE
METRO İSTASYONU
14 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL13.800,00 TL.
SÖĞÜTÖZÜ
METRO İSTASYONU
10 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL12.000,00 TL.
SÖĞÜTÖZÜ
METRO İSTASYONU
10 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL12.000,00 TL.
SÖĞÜTÖZÜ
METRO İSTASYONU
10 m²SATIŞ BÜFESİ OLARAK
DÜŞÜNÜLEN YER
10 YIL10.800,00 TL.
MTA METRO İSTASYONU9 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL7.800,00 TL.
MTA METRO İSTASYONU9 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL7.800,00 TL.
MTA METRO İSTASYONU21 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL16.200,00 TL.
ODTÜ METRO İSTASYONU9 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL10.800,00 TL.
ODTÜ METRO İSTASYONU9 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL10.800,00 TL.
BİLKENT
METRO İSTASYONU
13 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL15.000,00 TL.
TARIM BAKANLIĞI METRO İSTASYONU10 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL12.600,00 TL.
TARIM BAKANLIĞI
METRO İSTASYONU
10 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL12.600,00 TL.
TARIM BAKANLIĞI
METRO İSTASYONU
22 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL25.200,00 TL.
BEYTEPE
METRO İSTASYONU
10 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL12.000,00 TL.
ÜMİTKÖY
METRO İSTASYONU
10 m²SATIŞ BÜFESİ10 YIL12.000,00 TL.
ÇAYYOLU
METRO İSTASYONU
5 m²SATIŞ BÜFESİ OLARAK
DÜŞÜNÜLEN YER
10 YIL3.600,00 TL.
ÇAYYOLU
METRO İSTASYONU
5 m²SATIŞ BÜFESİ OLARAK
DÜŞÜNÜLEN YER
10 YIL3.600,00 TL.
ÇAYYOLU
METRO İSTASYONU
4 m²SATIŞ BÜFESİ OLARAK
DÜŞÜNÜLEN YER
10 YIL2.400,00 TL.
ÇAYYOLU
METRO İSTASYONU
4 m²SATIŞ BÜFESİ OLARAK
DÜŞÜNÜLEN YER
10 YIL2.400,00 TL.

5- İstekliler birden fazla taşınmaza teklif vermeleri halinde, listede belirtilen her taşınmaz için sıra numarası karşılığına gelen geçici teminatı ayrı ayrı verecektir.

6- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi, ortak katılımda gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- GERÇEK KİŞİLER:

a) Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı (ihaleye vekil olarak katılacak olanların noter tasdikli teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü olacaktır.

b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.

c) Şartname Bedeli

ç) Teklif Mektubu

d) Adli Sicil Kaydı (ihale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak)

e) Varsa ilgisine kayıtlı olduğu Meslek Odası belgesi veya Vergi levhası

f) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı beyanı,

B- TÜZEL KİŞİLER:

a) İmza sirküleri aslı veya onaylı sureti (İhaleye vekil olarak katılacak olanları noter tasdikli yetkili imza sirküsü olacaktır.)

b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.

c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, Ticaret, Sanayi veya Meslek odası belgesi, kayıtlı olduğu odadan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu belge

ç) Şartname Bedeli

d) Teklif Mektubu

e) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı belge

C- İHALEYE ORTAK KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER:

(A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda ihale dışı bırakılır.
Yukarıdaki belgelerle birlikte taşınmaz yerinde görüldü belgesiyle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Eksik bulunması halinde istekli ihale dışı bırakılır.

7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile ilgili olarak ihale komisyonu teklif zarflarını açmadan ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

8- İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuzu ile birlikte şartnamesi imzalanarak ihale dosyasına eklenecektir.

9- İhaleye verilecek taşınmazlar listesinde belirtilen 6, 18, 19, 20 ve 21 sıra numaralı taşınmazların bulunduğu yerde herhangi bir yapı yoktur.

Listede belirtilen metrekareleri geçmeyecek şekilde konulacak satış büfesi veya ofis ihale üzerinde kalan istekli tarafından yaptırılacak ve kira sözleşmesi sonunda kaldırılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok