Reklam Alanı
Reklam Alanı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Satılacaktır

Paylaş:

✔ Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Satılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ  
 • İlan Numarası: ILN01354382
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlçe: Kadıköy
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.04.2021 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümenliği

T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Kadıköy Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde 21 mahalleden toplanan evsel nitelikli yaklaşık 27.000 Kg Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Satış İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif (arttırma) Usulü ile satışı 27.04.2021 Salı günü 14:00’da ihale edilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 27.04.2021 tarihinden bir gün öncesi 26.04.2021 günü mesai sonuna kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ:  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Satış İşi

ŞARTNAME BEDELİ : 100,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : 4.860,00 TL

MUHAMMEN BEDEL : 6,00 TL/Kg (27.000 kg Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar için)         

İHALE GÜN VE SAATİ : 27.04.2021 – 14:00

İSTENİLEN BELGELER

a) Şahıslardan kanuni ikametgâh (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

 • 1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
 • 2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Teminat Mektupları işin adına, 2886 sayılı yasa kapsamında limit dahilinde süresiz olacaktır),

e) Dosya bedeli tahsilât makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekâleten iştirak edenlerden, vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h) Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden alınmış Atık Görme Belgesi,

i)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Atık Elektrikli ve Elektronik İşleme konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

j) Marmara Bölgesinde faaliyet gösterildiğine dair belge,

k) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınmış Atık Taşıyan Araçlar için Lisans Belgesi,

l) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir