Reklam Alanı
Reklam Alanı

Atık Trafo Yağlarının Satışı Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Atık Trafo Yağlarının Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
 • İlan Numarası: ILN01335998
 • Şehir: ERZURUM
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.03.2021 — saat: 14:00
 • İhale Kayıt No: 2021/154829
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 157 Ton II. Kategori Atık Trafo Yağı
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad. TEİAŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Odası 25050 – YAKUTİYE / ERZURUM


TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM

II KATEGORİ ATIK TRAFO YAĞLARININ SATIŞI
İhale Kayıt Numarası:2021/154829
İşin Adı:Iı Kategori Atık Trafo Yağlarının Satışı
İhale Türü – Usulü:Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi:TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri K:3 ERZURUM 25050
b) Telefon ve faks numarası:4422422770 – 4422422765
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.teias.gov.tr
2 – İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:157 Ton II. Kategori Atık Trafo Yağı
b) Teslim [yeri / yerleri]:TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanları (Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan)
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:30 Takvim Günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Odası 25050 – YAKUTİYE / ERZURUM
b) Tarihi ve saati:29.03.2021 – 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 • 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Erzurum Palandöken Şubesindeki TR100001002183377120446408 no’lu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 • 4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 8. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • 4.3.1.İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak düzenlenmiş izin/lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunmaları zorunludur.
 • a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı
 • b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı
 • c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

İstekliler (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında; ortakların her biri ( a, b, c ) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.

Lisansların geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olması zorunludur.

5- Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyat teklifinde bulunan istekliye bırakılacaktır.  

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 • 7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları zorunludur.
 • 7.2. İhale dokümanı, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri 2. Kat No: 1310 25050 – YAKUTİYE / ERZURUM adresinde görülebilir ve 100,00.-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.

Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8 -Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad. TEİAŞ Sosyal Tesisleri 2. Kat No: 1310 25050 – YAKUTİYE / ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İşin tamamına teklif verilecektir.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi  29.07.2021 tarihinden önce olmayacaktır. 

11 – Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 – Satışa konu malzemenin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak;
‘’09.05.2013 tarih 28642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün ‘İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği’’
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ”Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri uygulanacaktır
.

‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir