Reklam Alanı
Reklam Alanı

Ayakta Ağaç Satışı Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Ayakta Ağaç Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01287095
 • Şehir: KIRKLARELİ
 • İlçe: Lüleburgaz
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.01.2021 – saat: 11:00


AYAKTA AĞAÇ SATIŞI İHALE İLANI

65’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ALBAY CELAL DORA KIŞLASI, ALBAY NURİ PAMİR KIŞLASI VE TUĞG.TAHSİN YAZICI KIŞLASINDA BULUNAN KAYIT SİLME ONAYLI AĞAÇLARIN AYAKTA SATIŞ ihalesi 3212 Sayılı Kanun ve MSY 310 -6 (B) Yönergesi kapsamında KAPALI TEKLİF AÇIK ARTTIRMA usulüne göre yapılacaktır.


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

65’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

1.İdarenin:

 • a)Adı : 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
 • b)Adresi: Lüleburgaz –KIRKLARELİ
 • c) Telefon ve Faks Numarası: Tlf.: 0-288-417-33-11’den DAHİLİ: 2065/2502    Faks: 0-288-417-75-15
 • ç) İlgili Personel: İkm.Yzb.Fadıl GÖK, İs.Asb.Kd.Bçvş.Orhan ÖZER

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıda adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhale Konusu İşin:                                             :

 • a)Adı: 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Albay Celal DORA Kışlası, Albay Nuri PAMİR Kışlası ve Tuğg.Tahsin YAZICI Kışlasında Bulunan Kayıt Silme Onaylı Ağaçların Ayakta Satışı
 • b) Varsa Kodu : Yoktur
 • c) Miktarı ve Türü ve Miktarı  :

AĞAÇ CİNSİTOPLAM ADEDİTAHMİNİ MİKTAR (M3)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
Sedir
Akasya
Çam (Kızıl Çam)
Dişbudak
Karaağaç
Kavak
Meşe
3
34
594
165
29
1393
11.636,751


 
Geçici teminat yüklenici tarafından teklif edilen bedelin % 3’ü
GENEL TOPLAM2.2191.636,751
 • ç) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama Tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacaktır.
 • d) İşin Süresi  : İşe başlama tebliğinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

3. İhalenin :

 • a)  Yapılacağı Yer: 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ
 • b) Tarihi ve Saati : 11  Ocak 2021 Pazartesi Saat : 11.00
 • c) Uygulanacak ihale usulü: Kapalı teklif açık artırma usulü.

4. İhaleye Katılabilmek için Gerekli Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılabilmek için aşağıda 5’inci madde de belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 •  (1)Gerçek kişi olması halinde, kimlik fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
 • (2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin, kimlik fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi,


  ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen götürü bedel Teklif Mektubu,

d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) İhale Dökümanının Satın Alındığına Dair belge.

f) Nüfus Cüzdanı Sureti

5. İhaleye katılamayacak olanlar:

(1)  Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

 • (a) Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
 • (b) Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
 • (c) 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,
 • (ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
 • (d) Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
 • (e) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

(2)  Yukarıdaki belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise, sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irad kaydedilecektir.

6. İhale Dokümanı idarenin adresinde BEDELSİZ olarak görülebilir ve 30 (OTUZ) TL karşılığı 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir. İhale Dokümanı satış bedeli Mal Müdürlüğü hesabına (ayakta ağaç satış doküman bedeli olarak) nakden makbuz karşılığı yatırılacaktır.

7.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (YÜZYİRMİ) takvim gün olmalıdır.

9. İsteklilerce teklif edilen bedelin en az yüzde 3 (üç)’ü kadar olmak üzere Geçici Teminat verilecektir. 

10. Bu ihale için ilk teklif tutarı idarinin yaklaşık maliyetinden yüksek olan istekli teklifi ile açık artırmaya başlanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.

11. İhalede kısmi teklif verilmeyecek, işin tamamına teklif verilecektir.

12. İsteklilerce sunulan tüm teklif mektuplarının açılmasına müteakip İhale Komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde Açık Artırmaya devam edilebilecektir.

13. İhaleye katılabilmek için istenen belgelerin Noter tarafından yapılacak onaylama işleminde “Aslının Aynıdır” veya “Aslına uygunluğunu onaylarım” ibareleri bulunması zorunludur.

14. İstekliler ihale günü ve saatinde 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ’de hazır bulunacaklardır.

15.  İhale günü ve saatinden sonra yapılacak müracaatlar / verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

16. Sözleşme Türü: İsteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, imzalanacaktır.


 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir