Reklam Alanı
Reklam Alanı

Bayramlık Hediye Paketi Satın Alınacaktır

Paylaş:

✔ Bayramlık Hediye Paketi Satın Alınacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01333938
 • Şehir: KOCAELİ
 • İlçe: Çayırova
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.04.2021 — saat: 10:30
 • İhale Kayıt No: 2021/147161
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 48.000 Adet Bayramlık Hediye Paketi (Kutulu Madlen Çikolata-Bülten-Baskılı Poşet)
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Özgürlük Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 108 Çayırova / KOCAELİ


ÇAYIROVA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAYRAMLIK HEDİYE PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

BAYRAMLIK HEDİYE PAKETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/147161
1- İdarenin
a) Adresi:ÖZGÜRLÜK MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD.NO:108 41420 ÇAYIROVA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası:2627437909 – 2627423540
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:48.000 Adet Bayramlık Hediye Paketi(Kutulu Madlen Çikolata-Bülten-BaskılıPoşet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ana Deposu
c) Teslim tarihi:Yüklenici ürünlerin (çikolata, dergi, poşet) tamamını eksiksiz olarak belirtilen şartlar dahilinde en geç 3 Mayıs 2021 tarihinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Özgürlük Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:108 Çayırova/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati:08.04.2021 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

 • 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 • 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Bayramlık Hediye Paketi kapsamında teknik şartnamede özellikleri verilmiş Madlen çikolata baskısız örnek kutuda ihale dosyası kapsamında numune olarak ihale gün ve saatinden önce idareye teslim edilecektir. İstekliler tarafından sunulan numuneler ihale sözleşme aşamasına kadar İdarede tutulacak olup, iş bu ihale sözleşme sonrası istekli firmalara iade edilecektir.  

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

 • 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
 • 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir