Reklam Alanı
Reklam Alanı

Belediyeden 60 adet “S” Plaka Satışı İhalesi

Paylaş:

✔ Belediyeden 60 adet “S” Plaka Satışı İhalesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere; aşağıdaki tabloda belirtilen ilçelerde toplam 60 adet servis aracı plakasının satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedeller ve geçici teminatlar, yukarıda tablodaki gibidir. 2886 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince geçici teminat verilmesi zorunludur. Aynı Kanun’un 26. Maddesi gereğince her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır. İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler ve diğer detaylar;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01375598
 • Şehir: BALIKESİR
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.06.2021 – saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No: 1 Karesi/BALIKESİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Servis Aracı “S” Plaka İhale İlanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere; aşağıdaki tabloda belirtilen ilçelerde toplam 60 adet servis aracı plakasının satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

(1) a) İhale Makamı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
(1)
b) İhale Tarih ve Saati: Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 1 sıra no’lu plakadan başlamak üzere yapılacaktır.

SIRA NOİLÇETÜRÜPLAKAGRUBUMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATTARİHSAAT
1GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:00
2GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:02
3GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:04
4GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:06
5GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:08
6GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:10
7GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:12
8GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:14
9GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:16
10GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:18
11GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:20
12GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:22
13GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:24
14GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:26
15GönenSatışS200.000 TL6000 TL09.06.202110:28
16ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:30
17ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:32
18ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:34
19ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:36
20ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:38
21ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:40
22ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:42
23ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:44
24ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:46
25ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:48
26ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:50
27ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:52
28ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:54
29ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:56
30ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202110:58
31ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:00
32ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:02
33ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:04
34ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:06
35ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:08
36ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:10
37ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:12
38ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:14
39ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:16
40ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:18
41ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:20
42ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:22
43ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:24
44ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:26
45ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:28
46ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:30
47ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:32
48ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:34
49ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:36
50ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:38
51ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:40
52ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:42
53ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:44
54ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:46
55ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:48
56ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:50
57ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:52
58ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:54
59ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:56
60ManyasSatışS18.000 TL540 TL09.06.202111:58

c) İhalenin Yapılacağı Yer: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/BALIKESİR

d) İhale dosyasının görülüp satın alınabileceği yer ve şartı: İhale dokümanları Ege Mahallesi Tarlabaşı Cd. No:17 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünde görülebileceği gibi, aynı adresten 150,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2) Muhammen Bedel

Muhammen bedeller ve geçici teminatlar, yukarıda tablodaki gibidir. 2886 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince geçici teminat verilmesi zorunludur. Aynı Kanun’un 26. Maddesi gereğince her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

İstekliler kaç adet plaka ihalesine katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plakanın ihale sıra numarasını yazdıracaklardır. Makbuz üzerinde yazılı olan ihale sıra numarası dışındaki ihalelere katılamayacaklardır.

Satın alınan plakalar Trafik Tescil tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde devir edilemez.

(3) İsteklilerin ihaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. İhaleye ortak olarak katılacaklar, bu şartnamenin 5. maddesinde belirtilen belgeleri her bir ortak kendi adına düzenlenmiş olarak tekliflerinde sunacaklardır.

(4) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

*Balıkesir İlinde toplam 5 yıl olmak üzere, halen Balıkesir İlinde ikamet ettiğini gösterir “Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu”;  ayrıca irtibat için de telefon ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.

*Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği.

*Ticari faaliyeti bulunanlar için, mevzuatı gereği bağlı olduğu odadan Oda Kayıt Belgesi; ticari faaliyeti bulunmayanlar için ilgili odadan, Oda kaydı yapılmasında sakınca bulunmadığına dair yazı.

*İstekli gerçek kişi ise, noter tasdikli imza beyannamesi.

*İstekli tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

*Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

*İsteklinin dernek, oda, federasyon, kooperatif, konfederasyon veya vakıf olması halinde, resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, ticari plaka satın almaya yetkili olduğuna dair genel kurul kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri.

*İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhütname ile adres beyanını içerir yazısı.

*İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde sayılan ve ihaleye katılamayacağı belirtilen kişilerden olmadığına dair taahhütnamesi. (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)

 • a)ita amirleri,
 • b)ihale işlemlerini hazırlamak yürütmek sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
 • c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 • d) (a) (b) (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

*İsteklinin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan hüküm giymiş kişilerin bu araçlarda şoförlük yapamayacağını bildiğini ve böyle bir durumda bu araçlarda şoförlük yapmayacağına/yaptırmayacağına dair taahhütnamesi.

*İsteklinin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince; bu plakaların 6 (altı) aydan uzun süre trafikten çekilmiş halde kalması durumunda, plakanın iptal olacağını ve kullanım haklarının Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bırakılacağını bildiğini ve böyle bir durumda hak iddia etmeyeceğine dair taahhütnamesi.

*Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

*İhale dokümanı satın alındığını gösteren makbuz.

*Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınmış belge.

(5) İhale; isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

İstekliler, ihaleye katılım belgelerini, bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 08/06/2021 Salı günü saat 17:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Ege Mahallesi Tarlabaşı Cd. No: 17 Karesi/BALIKESİR adresine alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

Belirtilen adrese, belirtilen tarih ve saate kadar ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü posta ile de evrakların gönderilmesi mümkündür, ancak zamanında ulaşmaması durumunda işleme konulmayacaktır.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılışına ve sonucuna itiraz edemezler.

(6) İhale Komisyonu (Balıkesir Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir