Reklam Alanı
Reklam Alanı

Bina Restorasyonu Yaptırılacaktır

Paylaş:

✔ Bina Restorasyonu Yaptırılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01338016
 • Şehir: BURSA
 • İlçe: Osmangazi
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
 • İhale Türü: Yapım İşi
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.04.2021 — saat: 10:00
 • İhale Kayıt No: 2021/159127
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Bodrum+ Zemin Kat +1 Normal Kat Toplam 1700 m² İnşaat Alanlı 2. Grup Tescilli Eser Restorasyonu Onarımı
 • İşin Yapılacağı Yer: BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ, DRAMA MAHALLESİ
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Bursa Valiliği, Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mahallesi 2. Güçlü Sokak No: 2 Kat: 3 Osmangazi/ BURSA

KARACABEY HÜKÜMET KONAĞI RESTORASYONU UYGULAMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIRYATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI BURSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası:2021/159127
İşin Adı:Karacabey Hükümet Konağı Restorasyonu Uygulaması İşi
İhale Türü – Usulü:Yapım İşi – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi:Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2
b) Telefon ve faks numarası:2249992333 – 2242718754
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.bursayikob.gov.tr
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Bodrum+ ZeminKat +1 Normal Kat Toplam 1700 m² İnşaat Alanlı 2. Grup Tescilli Eser Restorasyonu Onarımı
b) Yapılacağı Yer:BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ, DRAMA MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 400 (Dörtyüz) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:Bursa Valiliği, Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mahallesi 2. Güçlü Sokak No: 2 Kat: 3 Osmangazi/ BURSA
b) Tarihi ve saati:06.04.2021 – 10:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

 • 1) Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • 2) Tüzel kişi  olması halinde, ilgisine göre  tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

c) Bu şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

 d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen iş ortalığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliği %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- ….

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.

4.3.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3.3.  İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel;

AdetPozisyonuMesleki ÜnvanıMesleki Özellikleri
1Şantiye ŞefiMimar veya Resteratör Mimar                 En az 5 yıl deneyimli
1Şantiye Teknik PersoneliMakine TeknikeriEn az 3 yıl deneyimli
1Şantiye Teknik PersoneliElektrik TeknikeriEn az 3 yıl deneyiml

   
İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personele   dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur
.

 4.3.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan BI grubu işler   ( 2863 sayılı yasa kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve/veya restorasyonu ve/veya teşhir tanzimi ,Taşınmaz Kültür Varlığı olduğunun belgelendirilmesi,  isteklilerin iş deneyim belgelerinin eklerinde, iş deneyim belgesine konu esere ilişkin düzenlenmiş kurul karar tutanaklarını sunmaları zorunludur şartı aranacaktır.)  kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif  sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 • 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500.- Türk Lirası karşılığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Bursa/Cumhuriyet şubesi TR42 0001 5001 5800 7305 4702 81 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına banka şubesinden veya elektronik ortamda işin İKN nosunu belirterek  ve ihale doküman bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz ile Bursa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Çırpan Mahallesi 2. Güçlü Sokak No: 2 K: 2 Osmangazi/BURSA adresinden temin edebilecektir.
 • İhale doküman bedeli Alındı Belgesinin İdarenin yukarıda belirtilen adresinde ilgili personele teslim edilmek suretiyle ihale dokümanı satın alma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
 • İlgili Banka hesabına bedeli yatırılan ancak idarece doküman satış işlemi gerçekleştirilmeyen istekliler ihale dökümanı satın almış sayılmaz.
 • 7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar  BURSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2 K:2 OSMANGAZİ / BURSA  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120  takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir