Reklam Alanı
Reklam Alanı

Bitkisel Atık Yağ Satışı Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Bitkisel Atık Yağ Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01386803
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Fatih
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 30.06.2021 — saat: 10:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 100.000 (Yüzbin) Kilogram (± %20) miktarındaki “Bitkisel Atık Yağın” satışı
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/İstanbul

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bitkisel Atık Yağ Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No1668
2) İşin Konusu / Nevi / Miktarı100.000 (Yüzbin) Kilogram (± %20) miktarındaki “Bitkisel Atık Yağın” satışı
3) AdresBitkisel Atık Yağların toplanacağı birimler listesi şartnamede belirtilmiştir.
4) Muhammen Bedel339.600.-TL + KDV
5) Geçici Teminat10.188.- TL
6) İşin SüresiSözleşme tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.
7) İhale Tarihi ve Saati30 Haziran 2021 Saat: 10:00      
8) İhalenin Yapılacağı Yer:Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi
Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul
9) İhale Usulü2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer           İhale Şartnamesi 250.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İşletmeler Müdürlüğü Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde görülebilir veya satın alınabilir.
Tel: 0212 600 95 00      Fax: 0212 600 95 87

11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

12. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

12.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).

12.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

    a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

    b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

    c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.3.a.) ve (12.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

12.4. İmza sirküleri,

     a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

     b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

     c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.4.a.) ve (12.4.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.5.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

12.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

12.7. İstekliler ihale konu işle ilgili olarak, Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi Lisansı.

12.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

12.9. Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12.10. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”

13. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

  14. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

 15) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 29 Haziran 2021 saat:15.30’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

 16) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 29 Haziran 2021 saat: 15:30’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

18) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir