Reklam Alanı
Reklam Alanı

Çöp Torbası Satın Alınacaktır

Paylaş:

✔ Çöp Torbası Satın Alınacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01326373
 • Şehir: KOCAELİ
 • İlçe: İzmit
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 30.03.2021 — saat: 15:30
 • İhale Kayıt No: 2021/120685
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 5300 Koli Çöp Torbası Alımı
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ


KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI – PARK BAHÇELER BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TORBASI SATIN ALINACAKTIR

2021 Yılı Bakım Şube Müdürlüğü Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Çöp Torbası mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN:2021/120685
1- İdarenin
a) Adı:KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI – PARK BAHÇELER BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Karabaş Mahallesi Fuar İçi Hatıra Sokak No: 7 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası:2623181000 – 2623181459
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı:2021 Yılı Bakım Şube Müdürlüğü Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Çöp Torbası
b) Niteliği, türü ve miktarı:5300 Koli Çöp Torbası Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı-Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü Malzeme Deposu (Adres: Karabaş Mah. Fuar içi Hatıra Sok. No:7 İzmit/Kocaeli)
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 10 gün içerisinde işe başlanacak olup; işe başlama tarihinden itibaren 180 gün içerisinde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı-Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü Malzeme Deposuna (Adres: Karabaş Mahallesi Fuar içi Hatıra Sok. No: 7 İzmit/Kocaeli) idarenin teslim programına göre mesai saatleri içerisinde, İdarenin belirlediği şekil ve zamanda, yükleme, boşaltma ve nakliye yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.03.2021 – 15:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 

 • 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
 • 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir