Reklam Alanı
Reklam Alanı

Çorlu Belediyesi Tekstil Atık Kumbara Yerleri Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Çorlu Belediyesi Tekstil Atık Kumbara Yerleri Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01325687
  • Şehir: TEKİRDAĞ
  • İlçe: Çorlu
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 24.03.2021 — saat: 14:00

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Çorlu Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Çorlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif tekstil atık kumbara yerleri talepte bulunacak gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü 3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilecektir. Tahmin edilen kira bedeline ilişkin tablo aşağıdadır.

Sıra
No
Malzemenin CinsiMiktarı
(adet)
Yıllık Birim Bedeli(adet)
(TL)
Yıllık Tolam Bedeli
(TL)
Üç Yıllık toplam Bedeli
(TL)
1Tekstil Atık Kumbarası
(1,25 m2)
1001033,32 TL103.332,00 TL309.996,00 TL

2- İsteklilerin, 24.03.2021 tarihinde saat 14:00’da Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.

3- Çorlu Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Çorlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif tekstil atık kumbara yerleri HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ işinin tahmin edilen kira bedeli Üç yıllık 309.996,00 TL (üç Yüz dokuz bin dokuz yüz doksan altı Türk Lirası )’dır. Geçici teminat miktarı (% 3 oranında) 9.299,88 TL ( dokuz bin İki Yüz doksan dokuz bin Türk Lirası seksen sekiz Kuruş)’dır.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması, (Muhtarlıktan yada Nüfus Müdürlüğünden alınabilir)
b)Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,
c) Noterden tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
d) Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti,
f) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge ( bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
g) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belge veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
h) İhaleye iştirak edecek isteklinin gerçek kişi olması halinde mevzuat gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından oda kayıt belgesi,
ı) “Adli Sicil Kayıt Belgesi”,
j) Şartnamede belirtilen geçici teminatın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çorlu Şube Müdürlüğündeki TR75 0001 5001 5800 7296 8753 90 nolu (Çorlu Belediye Başkanlığı) hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge,
k) İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmış şartname ve eklerini,
l) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

n) İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilât makbuzu
o) Belediyemizden borcu olmadığına dair belge
p)  İlgi yönetmelikte ayrıntıları belirtilen özellikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış, tehlikesiz atık toplama ayırma lisansı ihale dosyasında bulunmak zorundadır.

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,
d) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
e) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belge veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
f)Bağlı olunan Ticaret Odasından alınmış 2020 yılına ait oda kayıt belgesi,
g) Şirket yetkililerinin ve Yönetim Kurulunun Adli Sicil Kayıt Belgesi,
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çorlu Şube Müdürlüğündeki TR75 0001 5001 5800 7296 8753 90 nolu (Çorlu Belediye Başkanlığı)  hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge,
ı) İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerce veya ortak girişimlerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmış şartname ve eklerini,
j) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.
k) İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu

m) Belediyemizden borcu olmadığına dair belge
o) İlgi yönetmelikte ayrıntıları belirtilen özellikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış, tehlikesiz atık toplama ayırma lisansı ihale dosyasında bulunmak zorundadır.

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

5- İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı DİK 6 maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

6- İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Temizlik İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çorlu Şube Müdürlüğündeki TR75 0001 5001 5800 7296 8753 90 nolu (Çorlu Belediye Başkanlığı) hesabına ücret dekontu karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir