Çorum Belediyesi Spor Tesisini Kiraya Verecek

✔ Çorum Belediyesi Spor Tesisini Kiraya Verecek

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı :

Çorum İli Akkent Mahallesi, Gimat 13. Sokak, No: 2 adresinde Çorum Gıda Toptancıları Sitesi güneyinde bulunan imar planında spor tesisi işaretli 62 adet oda kapasiteli, kullanım hakkı Belediyemize ait spor tesisleri içerisindeki demirbaş, müştemilat ve 1 adet otobüs ile birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile 2 (iki) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname :

Şartname ve ekleri Belediye Tesisler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri :

28.01.2020 Salı günü saat : 14.00’ da Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli :

1 Yıllığı 50.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı : 5.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler :

A) Kanuni İkametgâh Belgesi,

B) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,

C) Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri,

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri,

E) İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,

F) Türkiye Futbol Federasyonunca verilen Profesyonel Futbol Takımı olduğunu gösterir Tescil Belgesine Sahip olmaları,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,

I) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belgeler,

K) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak kişinin yetkilendirilme belgesi.

L) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.

M) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok