Deniz Yolu Toplu Ulaşım Hatları Kiraya Verilecektir

✔ Deniz Yolu Toplu Ulaşım Hatları Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri
 • İlan No: ILN01297419
 • Şehir: MUĞLA
 • İlçe: Bodrum
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.02.2021 – saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonu, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No: 77 Menteşe/Muğla
✔ MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

1- Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 4 adet deniz yolu toplu ulaşım hattı; 02/02/2021 tarihinde saat 11:00‘da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No: 77 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda“ , İhale Komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

ÇALIŞMA SAHASINİTELİĞİHAT BİLGİSİYILLIK TAHMİNİ 
KİRA BEDELİ(₺)
BODRUM-DATÇA(Körmen)Deniz Yolu Toplu Ulaşım Hattı1 Nolu Feribot Hattı27.526,56
BODRUM-DATÇA(Körmen)Deniz Yolu Toplu Ulaşım Hattı2 Nolu Feribot Hattı27.526,56
BODRUM-DATÇA(Körmen)Deniz Yolu Toplu Ulaşım Hattı3 Nolu Feribot Hattı27.526,56
BODRUM-DATÇA(Körmen)Deniz Yolu Toplu Ulaşım HattıYolcu Gemisi Hattı10.284,29

2- İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:77 Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Menteşe Muğla adresinden görülebilir ve 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

3- İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN
 • İkametgah Belgesi,
 • Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik Sureti,
 • İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN
 • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
   C) ORTAK BELGELER

🌱 Geçici teminat mektubu veya makbuzu

🌱 Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

🌱 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

🌱 İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’

🌱 Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,,

🌱 Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu ve faaliyetleri arasında kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç, NACE Kodu : 50.10.13) bulunduğunu gösterir belge,

🌱 Adli sicil kaydı belgesi,

🌱 İşletmeci ve gemilerin durumlarının 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcraya Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun hükümlerine uygun olması,

🌱 Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

🌱 Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

🌱 Şartname alındığına dair makbuz

🌱 Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur

🌱 Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

4. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 01/01/2021 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

8. Kiralananın yıllık kira bedeli 12 eşit taksitte aylık olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirdiği hesaba ödenir.

9.   İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok