Reklam Alanı
Reklam Alanı

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Muhtelif Makinelerin Satışı Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Muhtelif Makinelerin Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01322978
  • Şehir: ŞANLIURFA
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.03.2021 — saat: 11:00

✔ HARRAN ÜNİVERSİTESİ

ŞAİR NABİ KAMPÜSÜNDE BULUNAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ MUHTELİF MAKİNELERİN SATIŞI

CinsiDurumuMiktarıMuhammen Bedeli (TL) (KDV hariç)Geçici Teminat TLİhale TarihiSaati
MakineŞartname ekinde belirtilmiş74 Kalem (150 Adet)935.575,00 TL93.557,50 TL16.03.202111:00

Üniversitemiz Şair Nabi Kampüsünde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış, yukarıda geçici teminat ve muhammen bedeli yazılı olan 74 kalem (150 adet) muhtelif makine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

    1-İhale Şanlıurfa İli Halileye İlçesi Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İlahiyat Fakültesi C Blok Zemin kat amfi salonunda İlan ve Şartnamede belirtilen tarih ve saatte teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

    2- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai günleri içinde (09.00-16.30 saatleri arasında) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye katılacakların;

     a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
     b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
     c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
     ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk parası ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
    d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;

Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

   3- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

   4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   5-İstekliler söz konusu makineleri, mesai günleri içinde (09.00-16.30 saatleri arasında) üniversitemiz Şair Nabi Kampüsünde görebilir.

   6- Geçici Teminat Bedeli Harran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Girişimci Şube TR83 0001 0022 6645 2677 0050 91 numaralı İBAN’a yatırılacaktır. (Geçici teminat belgesi açıklama kısmında kişi ise “T.C kimlik no, adı soyadı, ihale bilgisi”, Firma ise “Vergi kimlik no firma bilgisi ve ihale bilgisi” eklenmesi gerekmektedir.)

  7-İlanda belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri geçerlidir.

İlanen Duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir