Reklam Alanı
Reklam Alanı

Fıstık Çamı Kozalağı Satılacaktır

Paylaş:

✔ Fıstık Çamı Kozalağı Satılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01323745
 • Şehir: MANİSA
 • İlçe: Alaşehir
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.03.2021 — saat:14:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No: 30 adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda

✔ ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇAM KOZALAĞI SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ağaç Adedi, Yıllık Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen fıstık çamı kozalakları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine  Göre 17.03.2021 tarihinde saat 14:30’da  Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda 3 (üç) yıl süre ile çam  kozalakları  satışı ve bakım işi ihale yoluyla yapılacaktır.

ÇAM KOZALAKLARI SATIŞI YAPILACAK LİSTE

S.
No
İliİlçeMahalle AdıAğaç AdediS.
No
İliİlçeMahalle AdıAğaç Adedi
1ManisaAlaşehirBaklacı2215ManisaAlaşehirKillik4.822
2ManisaAlaşehirBelenyaka1016ManisaAlaşehirKurtuluş4
3ManisaAlaşehirBeşeylül6817ManisaAlaşehirMatarlı14
4ManisaAlaşehirÇakırcaali2018ManisaAlaşehirMenderes210
5ManisaAlaşehirGümüşçay3919ManisaAlaşehirNarlıdere20
6ManisaAlaşehirGürsu4320ManisaAlaşehirPiyadeler27
7ManisaAlaşehirHacıaliler1021ManisaAlaşehirSoğuksu20
8ManisaAlaşehirHorzumkeserler1222ManisaAlaşehirSubaşı103
9ManisaAlaşehirIlgın6523ManisaAlaşehirTepeköy17
10ManisaAlaşehirİsmetiye4824ManisaAlaşehirÜzümlü20
11ManisaAlaşehirIşıklar1.40025ManisaAlaşehirYeni Mah.17
12ManisaAlaşehirKasaplı3.25026ManisaAlaşehirYenice75
13ManisaAlaşehirKavaklıdere13927ManisaAlaşehirYeşilyurt605
14ManisaAlaşehirKemaliye6.29028ManisaAlaşehirGöbekli30
 • TOPLAM AĞAÇ SAYISI: 17.400 Adet
 • Yıllık Muhammen Bedel: 72.209,50 (Yetmiş İki Bin İki Yüz Dokuz Türk Lirası Elli Kuruş)+ KDV’dir.
 • 3 (Üç) Yıllık Muhammen Bedel:216.628,50TL (İki Yüz On Altı Bin Altı Yüz Yirmi Sekiz TL Elli Kuruş)+KDV’dir.
 • Geçici Teminat Tutarı:6.498,86 (Altı Bin Dört Yüz Doksan Sekiz TL Seksen Altı Kuruş)’ tur.

Taliplilerden İstenilecek Belgeler;

1-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
2-Yerleşim Yeri Bildirimi
3-Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

Ortak girişim olması halinde; (Ortak Girişim Belgesinin Noter Onaylı Olması),ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek;

4-Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Belge

5- Belediyeye Borcu Olmadığına Dair Belge

6-İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

7-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

8-2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname,
2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık Teklif Usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 100, 00 TL karşılığında temin edilir.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.

Taliplilerin ihale günü saat 10:00’a  kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.        

                         


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir