Reklam Alanı
Reklam Alanı

Giyim ve Giyim Eşyası Satın Alınacaktır

Paylaş:

✔ Giyim ve Giyim Eşyası Satın Alınacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: KÖRPAŞ A.Ş. 
 • İlan Numarası: ILN01332346
 • Şehir: KOCAELİ
 • İlçe: Körfez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.04.2021 — saat: 11:00
 • İhale Kayıt No: 2021/143338
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: YAZLIK İŞ KIYAFETİ ALIMI – 86 (SEKSEN ALTI) KALEM MALZEME
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: M. Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No: 369 Körfez/ KOCAELİ


KÖRPAŞ TEMİZLİK GIDA BORDÜR İMALAT İNŞAAT ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

2021 YILI PERSONEL YAZLIK İŞ KIYAFETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/143338

1- İdarenin;

a) Adresi : HACI OSMAN MAH. BAĞDAT CAD. 87 41740 KÖRFEZ/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2625285445 –
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : YAZLIK İŞ KIYAFETİ ALIMI – 86 (SEKSEN ALTI) KALEM MALZEME,

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale do kümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İdarenin belirleyeceği birim ya da noktalar

c) Teslim tarihi : Personel iş kıyafetleri 25 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer : M. Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No:369 Körfez/ KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 05.04.2021 – saat: 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

 • 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 • 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Körfez Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir