Reklam Alanı
Reklam Alanı

Hastane Kantin Yeri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Hastane Kantin Yeri Kiraya Verilecektir…

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: MARMARİS İLÇE DEVLET HASTANESİ  
 • İlan Numarası: ILN01391160
 • Şehir: MUĞLA
 • İlçe: Marmaris
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 24.06.2021 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Marmaris Devlet Hastanesi personel yemekhanesi
Marmaris Devlet Hastanesi

MARMARİS DEVLET HASTANESİ

S.No
Kiralanacak Kısım
Kiralanacak Kısım m²Kullanım
Amacı
Kiralama
Süresi
Yıllık Tahmini
Bedel (TL)
Geçici Teminat
(%30)
İhale Gün
Saati

1
Marmaris Devlet Hastanesi  Kantin yeriT.330m2 ve 1 tk Otomat Makinesi YeriKantin24(yirmi dört)ay240.000,00 TL72.000,00 TL24/06/2021
      Perşembe        /14:00

1- Sağlık Bakanlığı tahsisli yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Personel Yemekhanesi’nde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Satınalma  Biriminde (Adres / Tel: 0252 412 1029(140-107) )bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını Marmaris Devlet Hastanesi veznesine(TR 14 0001 2009 2590 0005 0000 74)  IBAN no’lu hesabına doküman bedeli olan 100-TL (Yüz TürkLirası) yatırarak yukarıda belirtilen adresten doküman satış işlemlerini yaptırması zorunludur.

İlginizi Çekebilir: Göç İdaresi 225 Temizlik Görevlisi Alıyor… Lütfen Tıklayınız…

3- Katılımcılardan istenilen belgeler:

Aşağıda belirtilen katılım için gerekli belgeler ihale tarih ve saatinde ihale yeri olan İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

 • Yasal yerleşim yerini gösteren ve Tebligat için gerekli adres/ikametgah belgesi beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
 • Gerçek kişi olması halinde üzerinde T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı; tüzel kişi olmaları durumunda vergi numaralarını gösterir belge.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
 • Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile  tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Tahmini bedelin en az % 30 ’u kadar 72.000,00TL geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektubu dışındaki teminatlar Sağlık Müdürlüğü’nün Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Marmaris Devlet Hastanesi adına veya Marmaris Devlet Hastanesi veznesine (TR 14 0001 2009 2590 0005 0000 74)  IBAN no’lu hesabına yatırılması ve makbuzların ihale komisyonuna sunulması zorunludur. (Teminatlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi, banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici ve süresiz olması gerekir.)
 • İhale dokümanının satın alındığına dair dekont veya makbuz.
 • İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge.
 • İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığını gösterir belge.
 • İhaleye katılacak isteklilerin; ihale tarihi itibari ile Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizde ticari alan kiralama işi ile ilgili hizmet veriyor ise  bu hizmetlere ait  vadesi geçmiş ticari alan (kantin, büfe, kafeterya vb)  kira bedeli borcu, ödeme gün süresi geçmiş elektrik ve su borcu  bulunmayacaktır. İstekliler Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizden borcu yoktur belgesi ibraz edeceklerdir. Vadesi geçmiş borcu olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
 • Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devletin Sırlarına karşılık suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair ilk ilan tarihinde sonra alınmış Adli sicil kaydı belgesi.
 • Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Meslek Dalı: Kantin / Kafeterya İşletmeciliği olan ustalık / kalfalık belgesi. (Gerçek kişilerin kendilerinin, tüzel kişiliklerde ise ortaklardan en az birinin veya firma bünyesinde çalışanlardan en az birinin bu belgeye sahip olması gereklidir. Firma bünyesinde çalışan kişiye ait ustalık/ kalfalık belgesi sunulması durumunda; belge sahibi kişinin ilk ilan tarihinden önce firma bünyesinde çalıştığına dair sigortalı işe giriş belgesi olması gereklidir.)

Belge kontrolünden sonra, belgeleri tam olan istekliler açık teklif öncesi idarece düzenlenen şartnameyi kabul edeceklerine ilişkin beyanda bulunacaklar. (Kira Şartnamesinin son sayfada bulunan bilgiler doldurularak her sayfası imzalanacaktır.)

4- İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

İlginizi Çekebilir: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 Sürekli İşçi Alıyor… Lütfen Tıklayınız…

5- Postayla yapılacak olan başvurularda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. İhale tarih ve saatinden sonra sunulan teklif zarfları teslim alınmayacaktır.

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir