Reklam Alanı
Reklam Alanı

Hastane Kantini İhaleyle Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Hastane Kantini İhaleyle Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01326055
 • Şehir: GAZİANTEP
 • İlçe: Şehitkamil
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.03.2021 — saat: 14:00
 • İşin Yapılacağı Yer: Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
 • Metrekare: 287

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi A Blok Kantin Kiralama İhale İlanı

1)İhale konusu iş: Mülkiyeti Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazın; A Blok Hizmet Binası bulunan Kapalı Alan 155 m2 –Açık Alan 132 m2  Toplamda 287 m2’lik alanın 2 (iki) yıl süre ile büfe-kantin-kafeterya ticari alanı olarak  kiralanması işi.

2) İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi  08.09.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü yapılacaktır.

3) Kantin-Kafeterya ve Büfe Kiralama İhalesi:

A- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 19.03.2021 Cuma günü Saat: 14:00

B- Kira Tespit Komisyonunca Kantin  için belirlenen 

 • 1 yıllık Muhammen Bedel: 530.000,00TL  (beşyüzotuzbintürklirası)     
 • Geçici Teminat Bedeli: 106.000,00 TL  (yüzaltıbintürklirası)

C-Kantin Alanı: 287 m2’lik Alan(Kapalı Alan 155 m2 –Açık Alan 132 m2 )
D- Tekliflerin Sunulacağı Yer :Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi -Satın Alma Birimi                          
E-İhalelerin Yapılacağı Yer: Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu

4)   İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

a- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

b- Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin en az % 20’si oranında 106.000,00 TL (yüzaltıbintürklirası),Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Halk Bankası Gazi Muhtar Şubesi IBAN: TR53 0001 2001 4280 0005 1000 25  nolu hesaba yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26’ıncı ve 27’inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) “Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez.”

c- İstekliler, ihale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihinden geriye yönelik 3(üç) yıl içerisinde Kamu, Üniversite Hastaneleri veya Özel Sağlık Tesislerinde kantin-büfe-kafeterya ticari alanı çalıştırmış veya halihazırda çalıştırıyor olduğu, bu işe ilişkin olarak verilen taahhütlerin yerine getirildiği, kira bedellerinin ilgili döneminde ödendiği ve İdareye ödenecek herhangi bir borcun olmadığına ilişkin belge sunacaktır.

d- İstekliler, ihale konusu işin tanımına uygun düzenlenmiş, tahmin edilen bedelin en az %50’si oranında ve ilk ilan tarihi itibariyle geriye yönelik en fazla 3(üç) yılı gösterir İş Deneyim Belgesi sunacaktır.

e- Dokümanın Alındığına Dair Makbuz.

f- Yer Görme Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.

g- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.

h- Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi.(Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya e-devlet sistemi üzerinden alınan belge)

ı- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;

 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

i- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

j- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekaletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

k- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. e-devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

l- Gerçek kişilerden; resmi kurumlardan alınmış kantin alanı kiralama işi için kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması.

m- Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.

n- Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge,

o- İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir. E-belge sorgulanabilir olmalıdır.)

p- İlk ilan tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir. E-belge sorgulanabilir olmalıdır.)

r- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

s- İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

ş- Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

t- İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

u- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (yüz) TL karşılığı, şartname bedeli Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi veznesine yatırılarak Satınalma Biriminden satın alınabilir veya şartname bedeli Halk Bankası Gazi Muhtar Şubesi IBAN: TR53 0001 2001 4280 0005 1000 25  nolu hesaba yatırılarak, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi doküman temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir