Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kafeterya, ATM Yeri, Dükkan ve Büfe Kiraya Verilecek

Paylaş:

✔ Kafeterya, ATM Yeri, Dükkan ve Büfe Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01323832
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Silivri
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.03.2021 – saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonu

✔ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Madde 1- Mülkiyeti ve/veya tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 4 (dört) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi, 17.03.2021 Çarşamba Günü 14:00’ da başlayarak ve tabloda belirtilen saatlerdeki sırasıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif  Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin İdarece tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 3 ( üç ) yıldır.

Madde 3- Geçici Teminat, 3 (üç) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı en az % 3 olup, liste de gösterilmiştir.

Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen aylık/yıllık kira bedeli üzerinden, 3 (üç) yıllık olarak, % 6 oranında alınacaktır.

Madde 5- Ayrıca 1 sıra nolu yerin  ihalesine katılacak isteklilerden, muhammen bedelin 3 katı kadar, toplam 8.550.00TL ihale iştirak bedeli nakit olarak alınacaktır. İhale üzerinde kalan, süresi içinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde ihale iştirak bedeli belediyeye irat kaydedilir

SIRA NOMAHALLEADAPARSELM2KAPI NOSÖZLEŞME SÜRESİ (YIL)ÖDEME TİPİ         (AYLIK YILLIK)FAALİYET KONUSUMUHAMMEN BEDELLERİGEÇİCİ TEMİNATSAAT
1SELİMPAŞA12821290283AYLIKKAFETERYA₺2.850,00 +KDV₺3.078,0014:00
2MİMARSİNAN631/3 Parsel Güneyi Park Alanı413YILLIKATM YERİ₺6.000,00₺540,0014:10
3ALİBEY4132810193AYLIKBÜFE₺3.000,00 +KDV₺3.240,0014:20
4SEYMEN167735,344/A3AYLIKDÜKKAN₺300,00₺324,0014:30

Madde 6- İhaleye katılım İçin gerekli evraklar ve şartları;

a) Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.
b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin (50,00 TL) yatırıldığına dair makbuz.
c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
f) İştirak Bedelinin Yatırıldığına İlişkin Dekont

Gerçek kişiler,

Yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f  maddelerine ek olarak;

g) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
h) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, (Nüfus Kayıt Örneği)
ı) Noter onaylı İmza Beyannamesi,
j) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı İmza Sirküleri,

Tüzel kişiler,

Yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f maddelerine ek olarak;

k) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faaliyet belgesi,
l) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Gerekli evrakların asıllarını göstermek şartıyla evrakların fotokopileri yeterli olacaktır.

Madde 7- İstekliler İhale Şartnamesini, 50.00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Madde 8- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 16.03.2021 Salı Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.   

Madde 9- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 10- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir