Reklam Alanı
Reklam Alanı

Karışık Ambalaj Atıkları Satışı Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Karışık Ambalaj Atıkları Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01316250
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlçe: Ümraniye
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.03.2021 — saat: 10:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda

✔ T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

İlçemiz sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan ambalaj atıklarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 08/03/2021 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

 • İşin nevi : Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı             
 • İşin süresi : 30 gün
 • Tahmin edilen bedel : Kilogram bedeli, 58 kuruş, 4.000 Ton, 2.320.000,00 TL
 • Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.
 • Şartname Bedeli : 300,00 TL
 • İhale Gün ve saati : 09/03/2021 – saat: 10:30
 • İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.  

Gerçek Kişilerden: 

 • a1) Teklif mektubu,
 • a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,
 • a3)İmza beyannamesi,
 • a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi
 • a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 • a6) İkametgâh belgesi,
 • a7) Nüfus cüzdanı örneği,
 • a8) İhale katılım belgesi,     
 • a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 • a10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 • a11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.)

Tüzel Kişilerden:

 • b1) Teklif mektubu,
 • b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,
 • b3) İmza sirküleri,
 • b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi
 • b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 • b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
 • b8) İhale katılım belgesi,
 • b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 • b10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 • b11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.)

İhaleyi alan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir