Reklam Alanı
Reklam Alanı

Keşan Belediyesi İş Makineleri Kiraya Verecektir

Paylaş:

✔ Keşan Belediyesi İş Makineleri Kiraya Verecektir

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01304714
 • Şehir: EDİRNE
 • İlçe: Keşan
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.02.2021 – saat: 15:00
 • İşin Yapılacağı Yer: Keşan Belediyesi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No: 23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonu

✔ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE KAYIT NOİHALEYE ÇIKACAK ARACIN BİLGİLERİKİRALAMA SÜRESİKULLANIM ŞEKLİGECİCİ TEMİNATAYLIK MUHAMMEN BEDELİİHALE TARİH VE SAATİ
2021/122 FG 737 PLAKALI 2011 MODEL FORD MARKA KAMYON VE KOMBİNE KANAL AÇMA VE TEMİZLEME ARACI
2 YIL

KOMBİNE KANAL AÇMA VE TEMİZLEME

5.760,00TL
AYLIK
8.000,00TL

16.02.2021
SAAT:15.00

1-Yukarı da özellikleri belirtilen Aracın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.

2- Kiralanacak Aracın ihalesine katılıp teklif verecekler 5.760,00TL İhale Geçici Teminatı 16.02.2021 tarihi saat:12.00’a kadar Keşan Belediyesine ait TR98 0001 5001 5800 7292 4227 73 IBAN numaralı hesaba veya Belediye veznesine, makbuz açıklamasına ihale ilan numarasını da belirterek yatırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yatırılacak ihale geçici teminat bedeli olması halinde ihaleye başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                                                                     

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi ile Türkiye sınırları içerisinde tebligat adresi beyan etmek.
 • Tüzel kişilerden;  2020 veya 2021 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekâleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri, imza beyannamesi ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

5-İhaleye katılacak Gerçek veya Tüzel Kişiler;  Doğal afet ve olağanüstü durumlarda veya Belediyemizin araca ihtiyacı olduğu her anda aracın kısmi zamanlı veya tamamen geri alınması veya 2 yıllık kiralama süresi sonunu beklemeden sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih etme hakkının Belediyemize ait olduğunu ve bu durumla karşılaşılması halinde aracı derhal belediyeye teslim edeceğine dair ihaleye girmeden önce yazılı taahhütname vermesi zorunludur.

6- Aracın, kiralama süresi boyunca akaryakıt-bakım-onarım giderleri ile aracın şoförü kiralayana ait olacaktır.

7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.


8- Kiralama İhalesi 16 Şubat 2021 günü Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır ihaleye katılım için istenen belgeler ihale anında ihale komisyonuna sunulacaktır.

İLAN OLUNUR


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir