Kum Ocağı Satılacaktır

✔ Kum Ocağı Satılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01293767
  • Şehir: KAYSERİ
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.02.2021 – saat: 10:30
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 42058 m2
  • İşin Yapılacağı Yer: Yozgat

✔ T.C.  ULAŞTIRMAVE ALTYAPI BAKANLIĞI


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ TAŞINMAZ MAL (KUM OCAĞI) SATILACAKTIR
İli/İlçesiMah/Köy
Kasaba
MevkiCinsiPafta NoAda NoParsel Noİdareye ait satılacak kısmın Yüzölçümü  (m2)Tahmini Bedel
(TL.)
Geçici Teminat
(TL.)
İhale Tarihiİhale Saati
Yozgat / SarıkayaDeredoğanKum Ocağı112142.058,94210.715,296.321,46  02.02.202110:30

1- Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malın, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad.No: 2 Melikgazi / KAYSERİ adresinde ihale Salonunda ihale Komisyonunca yapılacaktır.

3- İhaleye ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü ihaleler Başmühendisliğinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 300,00.- TL. (Üç Yüz Türk Lirası) ’nin Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartnameyi bedelini ödemek suretiyle almaları zorunludur.

4. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (İkametgah),(e-devletten alınabilir.)
b- Gerçek kişiler için, onaylı nüfus cüzdanı sureti , (e-devletten alınabilir.)
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
d-
Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
h- Taşınmaz Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
ı- İhale dokümanında sunulan Yer görme belgesi ve Taahhütname istekli tarafından doldurulacaktır.
i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, f, g, h, Maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.)

5. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi,  telefon ve Faks numarası, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. 

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No:2 38060 – Melikgazi / KAYSERİ adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir.

İhale tarih ve saatinden sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6. İhale bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, %18 KDV, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

7. 2886 sayılı Kanunun 38. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler ( İhale tarihi ve saatinden sonra gelen ihale dosyası) kabul edilmez.

8. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır.

Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok