Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kurban Kesim Ünitesi Satılacaktır

Paylaş:

✔ Kurban Kesim Ünitesi Satılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01300436
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Başakşehir
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.02.2021 – saat: 11:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 7 adet çelik konstrüksiyon mobil kurban kesim ünitesi
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Başakşehir Belediyesi Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cd No:3 Belediye Toplantı Salonu 34480 Başakşehir/İstanbul

✔ BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MOBİL KURBAN KESİM ÜNİTESİ SATIŞI İHALESİ

“Mobil Kurban Kesim Ünitesi Satışı” işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin
a) Adresi:Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad No:3 34480 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124440669 – 2126925595

2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı:7 adet çelik konstrüksiyon mobil kurban kesim ünitesi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Başakşehir Belediyesi Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cd No:3 Belediye Toplantı Salonu 34480 Başakşehir/İstanbul
b) Tarihi ve saati:11.02.2021 – 11:00
c) Muhammen Bedeli:189.000,00 TL
d) Geçici Teminat (%3):5.670,00 TL

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve T.C. kimlik numarasını içerir nüfus cüzdan sureti 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.2.3. Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyanı ve vekaletnameleri

4.3. İstekliler bu ihale için muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. (Teminat mektubunun veya nakit yatırılan teminat makbuzunun aslını teklif zarfı içinde vereceklerdir). Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye giremezler.

4.4. Gerçek veya tüzel kişiler kanuni tebligat için adres beyanı vereceklerdir.

4.5. İstekliler istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cd No:3 34480 Başakşehir/İstanbul adresinden satın alınabilir. 
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Tekliflerin verileceği tarih ve yer : İstekliler ihaleye katılmak için gerekli belgeler ile birlikte hazırlayacakları ilk teklifleri içeren teklif zarflarını Başakşehir Belediyesi Encümeni İhale komisyonu Başkanlığı Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cd No:3 34480 Başakşehir/İstanbul adresine ihale saatine kadar teslim edecektir.

7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre; Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir