Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kuru Yük Gemisinin Satışı ve Sökümü Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Kuru Yük Gemisinin Satışı ve Sökümü Yapılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01311311
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.03.2021 — saat: 15:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 1978 inşa tarihli, 108 metre boyunda, 15 metre eninde, 2447 gross tonilatoluk, 1150 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Komoros Bayraklı STREAMLINE (IMO NO 8866711) isimli Kuruyük Gemisi İstanbul İli Zeytinburnu Sahilinde karaya oturmuş durumda olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanunu uyarınca, 2886 Sayılı Kanuna göre AÇIK ARTTIRMA USULÜ ile satışı ve sökümü yapılacaktır
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarda) 3. Kat Toplantı Salonu

✔ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINDAN

KOMOROS BAYRAKLI STREAMLINE İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞI VE SÖKÜM BÖLGESİ DIŞINDA SÖKÜMÜNE DAİR İHALE İLANI

1978 inşa tarihli, 108 metre boyunda, 15 metre eninde, 2447 gross tonilatoluk, 1150 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Komoros Bayraklı STREAMLINE (IMO NO 8866711) isimli Kuruyük Gemisi İstanbul İli Zeytinburnu Sahilinde karaya oturmuş durumda olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanunu uyarınca, 2886 Sayılı Kanuna göre AÇIK ARTTIRMA USULÜ ile satışı ve sökümü yapılacaktır.

İhale Şartnamesi ile noterce düzenlenecek olan Taahhütname örneği ve Banka Garanti/Teminat Mektubu örneğinden oluşan İhale Dökümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 2.000,00 (İkibin Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) temin edilecektir.

İhale; İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarda) 3. Kat Toplantı Salonunda 05.03.2021 tarihinde saat 15:00’da Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 1.855.640,00 (Birmilyonsekizyüzellibeşbinaltıyüzkırk Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise  55.669,20 (Ellibeşbinaltıyüzaltmışdokuz Türk Lirası Yirmi Kuruş) TL.  dir.

İhaleye Katılabilmek için;

 • Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyanın,
 • İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,
 • Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,
 • Şartnamede belirtilen GARANTİ TEMİNATI ‘na ilişkin 400.000,00 (Dörtyüzbin Türk Lirası) TL. lik Banka Teminat Mektubunun aslı veya bu miktar nakit paranın Şartnamenin 4. Maddesinde belirtilen hesaba ‘’STREAMLINE GEMİSİ GARANTİ TEMİNATI’’ açıklaması ile yatırıldığına ilişkin banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,
 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 • Tüzel kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküleri örneği,
 • Deniz Ticaret Odası’na kayıtlı olduğunu gösteren belge,
 • İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vergi Levhasının fotokopisinden (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir)

oluşan dosya eksiksiz olarak 03.03.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar İstanbul Liman Başkanlığına (adres yukarda) teslim edilecektir.   
İlan Olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir