Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kuşadası Belediyesi Büfe Kiraya Verecek

Paylaş:

✔ Kuşadası Belediyesi Büfe Kiraya Verecek

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: ILN01387490
  • Şehir: AYDIN
  • İlçe: Kuşadası
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.06.2021 10:00


Kuşadası Belediye Başkanlığından;

İhale İli :Aydın
İlçesi :Kuşadası
Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz kiralama işi.
İhale onay Tarihi ve Sayısı :27.05.2021& E.491, 02.06.2021&E.511 ve 04.06.2021&Bila sayı
Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :04.06.2021 Tarih,  916 ve 919 Sayılı Encümen Kararları
İhale Tarihi & Saati :17.06.2021  & 10:00’den itibaren
İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre (Açık Arttırma Usulü)

 
TAŞINMAZ  KİRALAMA LİSTESİ  

ıra
No
ADRESADRESADA/ PARSELKira alanı Kullanım AmacıKira Alanı (m2)YILLIK MUAMMEN  KİRA BEDELİ
  (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT  Yıllık (%3) 3 yıllık (%9),
 5 yıllık (%15) (TL)
Özel Teminat (%15)
(TL)
KİRA SÜRESİİHALE
SAATİ
ÖDEME ŞEKLİ
1 Kadınlar Denizi  Kadınlar Denizi Mah. No:105/A1555/1 işyeri26m² kapalı, 12m² açık Toplam:38m²60.000,00 TL9.000,00 TL9.000,00 TL5 YIL
 
10:00%50’si peşin, %25’i 25 Ağustos,  %25’i 25 Eylül
2DavutlarMenderes Cad. No:63/4756/16Konut100m²Yıllık 9.600,00TL, 800,00TL Aylık864.00TL1.440.00TL3 Yıl10:10Aylık Peşin
 
 
 
3DağDere Sk. No:233/8Taksi yazıhanesi3m²13.500.00TL1.215,00TL2.025.00TL3 Yıl10:20%50’si peşin, %25’i 25 Ağustos,  %25’i 25 Eylül
4Davutlar6653 Sokak No:402370 parselin batısıBüfe15m2 kapalı, 84m2 açık40.000.00TL3.600.00TL6.000.00TL3 Yıl10:30%50’si peşin, %25’i 25 Ağustos,  %25’i 25 Eylül

Madde 1-   Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş taşınmazların kiralama işi 17.06.2021 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır. 

Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Camikebir Mahallesi İsmet İnönü Bulv. Lütfi Suyolcu İş Merkezi No:42’K:5’de bulunan “Belediye Encümen Salonında”, Encümen huzurunda yapılacaktır.  Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 5- İhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1)İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.

2)Kimlik Sureti(2) adet bir adeti emniyet müdürlüğüne verilmek üzere

3) Noter Onaylı  imza sirküsü  (ASLI)

B)TÜZEL KİŞİLERDEN:

1) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış  2021 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tastikli imza beyannamesi

2) İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C)ORTAK BELGELER:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3) İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

5) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz(ASLI)

6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

7) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

8) İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

9) Geçici teminatın ihale ilanındaki değer kadar yatırıldığına dair makbuz (ASLI) veya  şartnamenin 10. Maddedeki değerler.

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 7- Şartname bedeli 1000,00TL (Bin Tük Lirası), dır.

Madde 8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.                                                                   

  Ali GENÇ – Belediye Başkan V.    

         


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir