Malzemeli Spor Salonu Amortisman Karşılığı Kiraya Verilecektir

✔ Malzemeli Spor Salonu Amortisman Karşılığı Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Spor Salonunun Amortisman (Yıpranma) bedeli karşılığı 18 (Ay) süreyle 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık (Açık Artırma ) suretiyle ihale edilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.01.2020 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,

Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün bodrum bölümünde yer alan 460 metrekareden ve içerisinde aşağıda belirtilen spor malzemeleri bulunan Spor Salonunun Amortisman (Yıpranma) bedeli karşılığı işletilmesi işi KDV hariç 44.820,00 TL (Kırkdörtbinsekizyüzyirmilira) bedelle, 18 Ay süreyle 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık(Açık Artırma) suretiyle ihale edile­cektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-93.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-28.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-92.png

1. İdarenin

a. Adresi : Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Akarbaşı Mahallesi Remzi Korkut Sok. No: 1 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

b. Telefon ve faks numarası : 0222 230 6838 / 0222 221 9635

2. İhale konusu hizmetin

Niteliği, türü ve miktarı : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Spor Salonunun Amortisman (Yıpranma) bedeli karşılığı 18 (Ay) süreyle 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık (Açık Artırma ) suretiyle ihale edilecektir.

a. Yapılacağı yer : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu

b. İşin süresi : 15/02/2020 – 14/08/2021 tarihleri arasında olup 18 (Ay) dır.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu

b. Tarih ve saati : 28.01.2020 — 11:00

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. İhale üzerinde kalan şahıs adres beyanı olarak bildirmiş olduğu adresi İkametgah adresi olarak beyan ve kabul etmiş ve adrese yapılan tebligat kendisine tebliğ edilmiş sayılır.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.(tamamlatılabilir belge)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi.

d) Eskişehir Öğretmen Evi Müdürlüğü adına alınmış teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak kaydıyla T.C. Ziraat Bankası Vişnelik Şubesindeki TR25 0001 0020 6638 2484 3050 26 nolu hesaba yatırılmış geçici teminat makbuzunu, Geçici Teminat Mektubu veya Muhasebe birimine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzu..

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tas­dikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, (son bir ay içinde alınmış olması)

g) Başvuru mektubu. (Teklif Mektubu)

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Muhasebe bürosu adre­sinde görülebilir ve 100,00 TL. (Yüzlira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 28.01.2020 tarihinde saat 11:00’a kadar Öğretmenevi ve ASO Mü­dürlüğü İhale Komisyonuna verilecektir.

8. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. 2886 sayılı ka­nunun 51/g maddesine göre pazarlıkla açık artırma suretiyle yapılacak iha­le sonucu ihale üzerine yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü be­del sözleşme imzalanacaktır.

9. Ekonomik açıdan en uygun teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecek­tir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok