Reklam Alanı
Reklam Alanı

Medikal Gaz Satın Alınacaktır

Paylaş:

✔ Medikal Gaz Satın Alınacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01298432
  • Şehir: GAZİANTEP
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
  • İhale Türü: Mal Alımı
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.02.2021 – saat: 10:00
  • İhale Kayıt No: 2021/13454
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Müdürlüğümüze Bağlı Birimler İçin 3 Kalem Medikal Gaz Alımı. (Helyum Gazı:30 Adet – Argon Gazı 100 Adet – Oksijen Gazı 100.000 Litre)
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A-Blok 1.Kat İhale Salonu (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil/Gaziantep) – (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği)

✔ MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR


GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

3 Kalem 18 Aylık Medikal Gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/13454

1-İdarenin

a) Adresi:Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası:3422209614 – 3422209622
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Müdürlüğümüze Bağlı Birimler İçin 3 Kalem Medikal Gaz Alımı. (Helyum Gazı:30 Adet – Argon Gazı 100 Adet – Oksijen Gazı 100.000 Litre)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Halk Sağlığı Laboratuvarına aşağıdaki miktarlar kadar teslimat yapılacaktır. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı = Oksijen Gazı Dolumu: 100.000 Litre Halk Sağlığı Laboratuvarı = Helyum Gazı: 30 Adet / Argon Gazı: 100 Adet
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihalenin 3. kalemi için, ihtiyaca binaen dolum tesisine giden ambulansların tüp dolum işlemleri peyder pey olarak yapılacaktır. İhalenin 1. ve 2. kalemi içinse, ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren en geç 48 saat içerisinde peyder pey ilgili birime teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A-Blok 1.Kat İhale Salonu (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil/Gaziantep) – (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği)
b) Tarihi ve saati:16.02.2021 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)-İhaleye katılan firmalar üretici ise; Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış medikal amaçlı gaz üretim izin belgesi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
b)-İhaleye katılan firmalar  bayii ise; bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesini ve yine bayii kendisinin ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden almış olduğu medikal amaçlı gaz dolum dağıtım izin belgesini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
c)-İhaleye katılan firmalar bayii ise bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı ihale dosyasında sunmak zorundadır. Ayrıca medikal gaz imalatında yada dolum dağıtımında yasal olarak zorunlu olan Sağlık Bakanlığınca yada İl Sağlık Müdürlüklerince verilmiş bulunan mesul müdürlük belgesini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen “Yerli Malı Belgesini” teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A-Blok 4.Kat Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Servisi (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil/Gaziantep) – (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir