Reklam Alanı
Reklam Alanı

Metro ve Ankaray İstasyonlarındaki İş Yerleri Kiraya Verilecek

Paylaş:

✔ Metro ve Ankaray İstasyonlarındaki İş Yerleri Kiraya Verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro ve Ankaray istasyonlarının muhtelif alanlarında bulunan 10 iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir.

İlandaki listede belirtilen kiraya verilecek olan iş yerlerinin büyüklüğü, muhammen bedelleri ve ihaleye katılım şartlarıyla ilgili diğer detaylar:

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ANKARA B.B.BŞK. EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: ILN01334184
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Yenimahalle
 • Semt-Mahalle: EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.04.2021 — saat: 14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: METRO VE ANKARAY İSTASYONLARININ MUHTELİF ALANLARINDA BULUNAN 10 (ON) ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2. Kat No: 5 B Blok Yenimahalle / ANKARA

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ (EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)


METRO VE ANKARAY İSTASYONLARININ MUHTELİF ALANLARINDA BULUNAN 10 (ON) ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

1- Kuruluşumuzca; aşağıda listede belirtilen taşınmazların 08.04.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası kapalı teklif usulüne göre anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

2- Söz konusu işin ihale şartnamesi; 150,00 TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2.Kat No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin ihale şartnamesi alması zorunludur. Birden fazla taşınmaza teklif verilmesi halinde, 1 (bir) adet ihale şartnamesinin alınması yeterli olacaktır.

3- İhale 08.04.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2. Kat No: 5 B Blok Yenimahalle / ANKARA adresinde EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni huzurunda toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır.

İstekliler; dış zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 08.04.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (İhale Komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 A Blok Zemin katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 no.lu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir.

Teklifler, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetiştirilmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir.

Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz.

İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4- Tabloda belirtilen taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilecek olup, her taşınmaz için listede belirtilen sıra numarasına göre KDV Hariç 1 (bir) yıllık teklif fiyatı verilecektir. Teklife ait iç zarfının ve dış zarfının üzerine taşınmaza ait sıra numarası ve adı yazılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler birden fazla taşınmaz için teklif verebilecektir.

İhale edilecek taşınmazlara birden fazla teklif verilmesi halinde teklifler ayrı ayrı hazırlanarak belgeleri ile birlikte ayrı ayrı dış zarflara konulacaktır.

Teklif verecek olan istekliler ihale konusu taşınmazı şartname listesinde belirtilen adreste görebilirler.

İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişide, ortak katılımda gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A-GERÇEK KİŞİLER:

a) Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti, İhaleye vekil olarak katılacak olanlarda noter tasdikli teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsünü ibraz edeceklerdir.

b) Geçici teminat mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.

c) Şartname bedeli makbuzu,

ç) Teklif mektubu,

d) Adli sicil kaydı (İhale tarihinden en az 5 gün önce alınmış olacak),

e) Varsa kayıtlı olduğu Meslek Odası Belgesi veya Vergi Levhası,

f) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı beyanı,

g) Tebligat adresi için ikametgah ilmühaberi,

B-TÜZEL KİŞİLER:

a) Noter tasdikli imza sirküsü (İhaleye vekil olarak katılacak olanlar da, noter tasdikli teklif vermeye yetkili imza sirküsü ibraz edeceklerdir.)

b) Geçici teminat mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.

c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti, bağlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odası Belgesi ya da kayıtlı olduğu odadan tüzel kişilik siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

ç) Şartname bedeli makbuzu,

d) Teklif mektubu,

e) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı belge,

f) Tebligat adresi için ikametgah ilmühaberi,

C- İHALEYE ORTAK KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER:

(A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadırlar. Bu belgelerden birisinin eksik olması durumunda istekli, ihale dışı bırakılır.

Yukarıdaki belgelerle birlikte, taşınmazın “Yerinde Görüldü Belgesi” eksiksiz verilecektir. Eksik bulunması halinde, istekli ihale dışı bırakılır.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile ilgili olarak, İhale Komisyonu teklif zarflarını açmadan ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz ile birlikte ihale şartnamesi imzalanarak, ihale dosyasına eklenecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir