Reklam Alanı
Reklam Alanı

Metrobüs Dış Cephe Alanları Reklam İçin Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Metrobüs Dış Cephe Alanları Reklam İçin Kiraya Verilecektir

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 650 adet solo otobüs ve 100 adet metrobüs olmak üzere toplam 750 aracının dış cephe giydirme alanları reklam alanı olarak kiraya verilecektir.

İsteklilerin, Kamu veya Özel sektörde en az 5 yıl süre ile otobüs reklam kaplama faaliyeti alanında çalışma yaptıklarına dair referans mektubunu veya sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Kiralama ihalesiyle ilgili detaylı bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: İBB İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01381825
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Beyoğlu
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.06.2021 11:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: İETT Otobüslerinin Dış Cephe Yüzeylerinin Reklam Alanı Olarak Kiraya Verilmesi işi b) Miktarı: 750 adet
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İhale komisyon odası

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


650 ADET SOLO OTOBÜS VE 100 ADET METROBÜS ARACININ DIŞ CEPHE GİYDİRME ALANLARININ REKLAM ALANI OLARAK KİRAYA VERİLMESİ

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: – İETT Otobüslerinin Dış Cephe Yüzeylerinin Reklam Alanı Olarak Kiraya Verilmesi işi

b) Miktarı: 750 adet

2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 250,00 TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir.  (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.)

( Not : Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no’lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. )

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 16/06/2021 Çarşamba günü saat 11:00’’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.

4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği adreste  İhale Komisyon odasında 16/06/2021 Çarşamba günü saat 11:00’da yapılacaktır.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İsteklilerin:

A –  Kanuni İkametgahı olması.

B – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C – Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D – İmza sirküleri vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F- Diğer Belgeler

İstekliler; Kamu veya Özel sektörde en az 5 yıl süre ile otobüs reklam kaplama faaliyeti alanında çalışma yaptıklarına dair referans mektubunu veya sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

Tahmin edilen bedel: 23.085.000,00 TL (YirmiÜçMilyonSeksenBeşBin Türk Lirası) + KDV’dır.

G-Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 692.550,00 TL (AltıYüzDoksanİkiBinBeşYüzElli  Türk Lirası)’ lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no’lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

I- Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermesi.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir