Reklam Alanı
Reklam Alanı

Millet bahçesi Kafesi ve Park Alanı Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Millet bahçesi Kafesi ve Park Alanı Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: SULUOVA BELEDİYE BŞK.  
  • İlan Numarası: ILN01337190
  • Şehir: AMASYA
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.04.2021 — saat: 11:00
  • İşin Yapılacağı Yer: Millet Bahçesi Kafesi ve Park Alanı Kiralama işi
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Encümen Toplantı Salonu

SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait tabloda ayrıntıları belirtilmiş olan taşınmaz kiraya verilecektir.

2- İhale 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.maddesi gereği  Açık Teklif Usulü ile tahmini bedelinden artırım yapılarak ihale edilecektir.

3- İhaleler 06.04.2021 Salı günü, 11:00’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Taşınmaz ihalesine ait idari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir/temin edilebilir.

5- İhalelere girecek iştirakçilerin ihaleye ait idari şartnameyi almaları, şartnamede istenilen belgeleri tamamlamaları ve geçici teminatlarını yatırmaları şarttır.

6- Tahmin edilen bedeller ve geçici teminatlar:

S.
NO
ADA
PARSEL
ADRESİŞİN ADIKİRALAMA SÜRESİMUHAMMEN BEDEL/AYLIKGEÇİCİ
TEMİNAT
ŞARTNAME BEDELİ
11994 Ada
3 Parsel
Şeker Mah. Abdulhamithan Sok. No:1Millet Bahçesi Kafesi ve Park Alanı Kiralama işi3 Yıl1.700,00-TL1.850,00-TL100,00-TL

İhaleye girebilmek için gereken belgeler:

Teklif verecek isteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1. Gerçek Kişiler İçin

1.1. Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden),

1.2. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri,

1.3. İlgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge varsa. (2021yılına ait),

1.4. Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. Adli sicil kayıt belgesi (kendisinin varsa vekilinin son bir ay içerisinde alınmış),

1.6. Taahhütname,

1.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

1.8. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge. Bankadan alınmış teminat mektubu, belediyemiz vezne ve hesaplarına yatırıldığına dair belgelerin aslı.

1.9. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (son bir ay içerisinde alınmış),

1.10. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.

1.11. Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge (son 15 gün içerisinde alınmış).

2. Tüzel Kişiler İçin

2.1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2.2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2.3. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.

2.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

2.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge. Bankadan alınmış teminat mektubu, belediyemiz vezne ve hesaplarına yatırıldığına dair belgelerin aslı.

2.6. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (son bir ay içerisinde alınmış),

2.7. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.

2.8. Taahhütname (Şirket ortakları ve şirket müdürü adına),

2.9. Adli sicil kayıt belgesi (son bir ay içerisinde alınmış ve Şirket ortakları ve şirket müdürü adına),

2.10. Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge (İhale üzerinde kaldığı takdirde sözleşme esnasında sunulacaktır.)

2.11. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.12. Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge (son 15 gün içerisinde alınmış)

3. Ortak Girişimler İçin

3.1. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 1.4. ve 2.2. deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3.2 Kiralama işine ait şartname ekinde bulunan örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

3.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge. Bankadan alınmış teminat mektubu, belediyemiz vezne ve hesaplarına yatırıldığına dair belgelerin aslı.

3.5. Adli sicil kayıt belgesi (son bir ay içerisinde alınmış ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin),

3.6. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin idareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (son bir ay içerisinde alınmış),

3.7. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.
3.8. Taahhütname.( Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için),

3.9. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.3. ve 2.1. deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3.10. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.

3.11. Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge (İhale üzerinde kaldığı takdirde sözleşme esnasında sunulacaktır.)

3.12. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge (son 15 gün içerisinde alınmış) Nüfus cüzdanı hariç bütün belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur

7- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir