Odunpazarı Belediyesi ATM Yeri, İş Yerleri, Unlu Mamuller İşletmesi ve Çay Ocağı Nitelikli Taşınmazları Kiraya Veriyor

✔ Odunpazarı Belediyesi ATM Yeri, İş Yerleri, Unlu Mamuller İşletmesi ve Çay Ocağı Nitelikli Taşınmazları Kiraya Veriyor
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 10:10
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Odunpazarı Belediyesinden

1- İdarenin:

a. Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

b. Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30 / 2214 Faks: 0 222 227 96 07

c. Elektronik posta adresi : [email protected]

d. İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-178.png

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

3. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

4. Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8. Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B. TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tebligat için adres beyanı vermesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

4- Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8- Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a. Tedavüldeki Türk Lirası

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)


5- Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6- İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7- Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok