Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Yapılıyor

✔ Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Yapılıyor

Kocaeli İli Gebze Belediye Başkanlığı, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması düzenliyor. Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca, tek kademeli ve ön seçimli ulusal mimari proje yarışmasıdır.

Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde, istenilen kriterler doğrultusunda, yakın çevresi ile ilişkili kamu hizmet alanının ve Hükümet Konağı Binası’nın tasarlanmasıdır. 

Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda, ekip üyelerinin (yardımcılar ve danışmanlar hariç) her birinin bu maddede belirtilen koşulların tamamına uyması zorunludur.

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: KAP836482
 • Şehir: KOCAELİ
 • İlçe: Gebze
 • İlan Türü: TEBLİGAT
 • Tebligat Muhatabı: Kamuoyu

✔ Kocaeli İli Gebze Belediye Başkanlığından

GEBZE HÜKÜMET KONAĞI ÖN SEÇİMLİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI

1. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; tek kademeli ve ön seçimli ulusal mimari proje yarışmasıdır.

2. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde, istenilen kriterler doğrultusunda, yakın çevresi ile ilişkili kamu hizmet alanının ve Hükümet Konağı Binası’nın tasarlanmasıdır.

Yarışma arsası; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 6694 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz olup, şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, şartname eki vaziyet planında işaretlenmiştir. Yeni Bağdat Caddesine cephe ve yapımı devam eden Gebze Millet Bahçesi’ne komşu yaklaşık 19244.00 m²’lik yüzölçümüne sahip alandır.

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda, ekip üyelerinin (yardımcılar ve danışmanlar hariç) her birinin bu maddede belirtilen koşulların tamamına uyması zorunludur.

Ekip halinde katılanların, İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip içerisinden bir üyeyi ekip başı olarak belirtmesi gerekmektedir. Bireysel katılımcılar ya da ekip başının en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeli (oda kaydı dikkate alınarak) mimar olması zorunludur.

Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) İlgili meslek odası üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri, belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

f) Yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

h) İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerden herhangi birisi olmamak,

i) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,

j) Ön seçim şartnamesinde belirtilen koşulları tam ve eksiksiz olarak sağlamış olmak,

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

5. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

Asli Jüri Üyeleri

Yedek Jüri Üyeleri

Raportörler

6. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre net olarak ödenecektir.
 • Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alabilir. Yarışmacı, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
 • Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı” olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

7. ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ

 • Ön seçim şartnamesi, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü’nden temin edilebileceği gibi yarışma web sayfasından da indirilebilecektir.

8. YER GÖRME ZORUNLULUĞU

 • Yarışmacılar, yarışma alanını görmek zorundadır. İdare tarafından düzenlenen yer görme belgesi yarışmacılar tarafından dilekçe ekinde sunulacaktır.

9. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • İdarenin Adı : Gebze Belediye Başkanlığı
 • Adres : Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No: 1 41400 Gebze/KOCAELİ
 • Telefon : (0 262) 642 04 30
 • Faks : (0 262) 642 04 38
 • E-Posta : [email protected]
 • Banka IBAN Numarası: TR 70 0001 2009 4470 0005 0000 66 (Gebze BelediyesiHalkbank)
 • Raportörlük : Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü
 • Raportörlük Adres : Mevlana Mahallesi, Issıkgöl Caddesi, No: 111 K: 2 Gebze Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü 41400 Gebze/KOCAELİ
 • Raportörlük Telefon : (0 262) 642 04 30 Dahili: 3365-3366
 • Raportörlük E-Posta : [email protected]
 • Yarışma Web Sayfası : https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/gebze-hukumet-konagiyarisma

10. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) KİMLİK DOSYASI

 • Ekip temsilcisinin TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir. Ekip olarak katılım olması halinde ekip üyelerinin tamamı (danışmanlar ve yardımcılar hariç) ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.
 • Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir.
 • Ön şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir. Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir.

b) PORTFOLYO (A3 kitapçık)

Yarışmacılar, mimarlık alanındaki yetkinliklerini ve tecrübelerini gösteren A3 ebadında kitapçık olarak hazırlayacakları portfolyolarını sunmak zorundadırlar.

Portfolyolarda;

 • En fazla 5 referans proje yer alabilir.
 • Kapak sayfasında yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adsoyadları yer almalıdır.
 • Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işverenin adı) yer almalı ve basılı 3 kopya olarak yarışma raportörlüğüne teslim edilmelidir.

c) NİYET MEKTUBU

 • Yarışmacılar, tasarım yaklaşımlarını ve vizyonlarını ifade eden 250-500 kelime arası bir metin hazırlamalıdır.

d) ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ALINDI MAKBUZU

 • Ön seçime katılacak yarışmacılar, 250,00 TL (İkiyüzelli TürkLirası) şartname ücretini yarışma web sayfasındaki adımları takip ederek ödeyebilecekleri gibi “Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile IBAN numarasına ya da elden Belediye tahsilat veznelerine isim bilgisi belirterek yatıracaklardır. Ekip üyesi herhangi bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

e) DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

 • Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan madde 2’deki Portfolyo (pdf formatında) ve madde 3’deki Niyet Mektubu ayrıca dijital olarak CD, DVD ya da USB ile teslim edilecektir.

11. ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Aday yarışmacıların seçiminde, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır:

 • a) En az 5.000 m² kapalı alana sahip Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de belirlenen 4 ve daha üst sınıfta bir yapı tasarlamış ve mimari uygulama projesini gerçekleştirmiş olması (iş deneyim belgesi sunması zorunludur.),
 • b) Kamusal amaçlı bir yapının mimari tasarım ve uygulama projesini tamamlamış olması (iş deneyim belgesi sunması zorunludur.),
 • c) Ulusal veya Uluslararası Mimari Proje Yarışmalarında ödül, mansiyon veya satın alma almış olması,

12. SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim başvurusu için istenen belgeler, yarışma takviminde belirtilen ve son teslim tarihi olan 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir.

Posta yoluyla gönderilen belgelerin, PTT veya kargo teslim makbuzu (teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) taranıp e-posta ile yarışma raportörlüğüne gönderilecektir.

PTT veya özel kargo ile teslim tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde (14 Ekim 2022 Cuma günü saat 17.30’a kadar) belirtilen adrese ulaşmayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Gebze Belediyesi sorumlu değildir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok