Reklam Alanı
Reklam Alanı

Oto Galericiler Sitesi Yaptırılacaktır

Paylaş:

✔ Oto Galericiler Sitesi Yaptırılacaktır

Denizli Acıpayam Belediyesi tarafından ilanda inşaat alanı belirlenen yere 53 adet iş yeri yapımı için ihale yapılacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalenin yeri, tarihi ve isteklilerden istenilen şartlar;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01337009
 • Şehir: DENİZLİ
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Yapım İşi
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.04.2021 — saat: 15:00
 • İhale Kayıt No: 2021/125825
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 8376, 87 M2. İNŞAAT ALANI ACIPAYAM BELEDİYESİ OTO GALERİCİLER SİTESİ 53 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ
 • İşin Yapılacağı Yer: AŞAĞI MAHALLE 899 ADA 7 PARSEL ACIPAYAM/DENİZLİ
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: AŞAĞI MAHALLE HASTANE CADDESİ NO: 1 KAT 2 ACIPAYAM /DENİZLİ

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYESİ GALERİCİLER SİTESİ YAPIM İŞİ 

Yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2021/125825
1-İdarenin
a) Adresi:AŞAĞI MAH. ESKİ HASTANE CAD. 1 20800 ACIPAYAM/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası:2585181222 – 2585183325
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:8376, 87 M2. İNŞAAT ALANI ACIPAYAM BELEDİYESİ OTO GALERİCİLER SİTESİ 53 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:AŞAĞI MAHALLE 899 ADA 7 PARSEL ACIPAYAM/DENİZLİ
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:AŞAĞI MAHALLE HASTANE CADDESİ NO:1 KAT 2 ACIPAYAM /DENİZLİ
b) Tarihi ve saati:07.04.2021 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

İnşaat ruhsatları, kazı ruhsatları ve diğer izinler yükleniciye aittir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 • 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 • 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer Grupları Tebliğ” de yer alan (B) Üst Yapı (Bina Grubu) İşlerden III. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat mühendisliği veya mimarlık diplomaları,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

 • 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 • 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ACIPAYAM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir