Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanlarının Kiraya Verilme İhalesi

✔ Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanlarının Kiraya Verilme İhalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü; Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi Dijital Bilgi Platformu Kurulumu, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi
Kurulumu ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35–a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır.

✔ ESHOT Genel Müdürlüğünden

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 – İdarenin

a) Adresi : İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 35380 Gediz – Buca / İZMİR

b) Telefon numarası : 2322935625-2322935605 Faks Numarası: 232 259 07 75 – 232 282 04 20

c) Elektronik posta adresi : [email protected]

d) Elektronik tebligat adresi : [email protected]

2 – İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi Dijital Bilgi Platformu Kurulumu, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulumu ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi ihalesi.

1- Otobüs Durakları: 4998 Adet,

2- Otobüs İç ve Dış Yüzey Alanları: 900 Adet Otobüs,

3- Otobüs İçi İle Duraklarda Sesli Görsel Bilgilendirme Sistemleri: 1820 Adet,

Detay bilgiler İhale Dokümanında belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer : İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otobüs durak yerlerindeki reklam alanları, otobüs dış yüzeylerinin reklam alanları, otobüs içi dijital bilgi platformu kurulumu, otobüs içi, otobüs durakları ve aktarma merkezleri yolcu bilgilendirme sistemi kurulumu ve sabit reklam alanları.

c) Süresi : İşin başlangıcı 20/04/2020’dir. İşin süresi 20/04/2020 – 19/04/2025 tarihleri arasını kapsayan toplam 60 (5 yıl) aydır.

d) İhale konusu işin tahmin edilen toplam bedeli : 48.274.440,00- TL. (KDV HARİÇ)

e) Geçici teminatı : 1.448.233,20- TL.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer : ESHOT Genel Müdürlüğü İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 Gediz – Buca / İZMİR

b) Tarihi ve saati : 05.02.2020 Çarşamba günü saat: 14:30

c) İhalenin Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35–a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır.

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1. Türkiye’de Tebligat için adres gösterilmesi,

4.2. İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi verilmesi,

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.2.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (4.2.1) ve (4.2.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin (4.3.1) ve (4.3.2)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler verilecektir.

4.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

5 – İhale dokümanı, Eshot Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Hizmet Alım İhaleleri Şube Müdürlüğü İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul. No: 500 Ek Hizmet Binası Zemin Kat Gediz-Buca/İzmir adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00-TL (İkibin-Türk
Lirası) karşılığı satın alınabilir.

5.1- İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6 – Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar Eshot Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul. No: 500 Zemin Kat 35380 Gediz – Buca / İzmir adresine teslim edilecektir.

7 – İhaleye katılan firmaların teklifleri, 05.02.2020 tarihi Çarşamba günü saat: 14:30’de İdaremiz Encümen Toplantı Salonunda açılacaktır.

8 – Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

9 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok