Otopark Kiraya Verilecektir

✔ Otopark Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01317087
  • Şehir: ÇORUM
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.03.2021 – saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Katta bulunan Melis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

✔ ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Mülkiyeti Belediyemize ait;

1)-Çepni Mahallesi, Prof Dr. Arif Ersoy Caddesi doğusunda bulunan imar planında katlı otopark işaretli 4405 ada, 1 parsele isabet eden 2.677,69 m2’lik alan ile Tabakhane Camii güneyinde açık otopark işaretli 1.446,15 m2’lik alanla birlikte toplam: 4.123,84 m2’lik 206 adet araç kapasiteli alan, 1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli 55.000,00TL+KDV  Geçici teminat 5.500,00 TL üzerinden;

2)-Karakeçili Mahallesi, Karakeçili Camii doğusunda bulunan imar planında katlı otopark işaretli 141 ada, 82, 95, 96 ve 122 nolu parsellere isabet eden 914,54 m2’lik 45 araç kapasiteli alan, 1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli 12.000,00TL+KDV  Geçici teminat 1.200,00 TL üzerinden açık otopark olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 2 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname:

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri:

10.03.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Katta bulunan Melis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A)- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

B)- Kanuni ikametgâh belgesi,

C)- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

D)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi

E)- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)

F)- Geçici teminatlarını vermeleri,

G)-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H)- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.

İ)- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.

J)- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kuramlardan belge getirilecektir.

K)- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).

L)- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok