Reklam Alanı
Reklam Alanı

Özel Toplu Taşıma Araçları Çalıştırılmak Üzere Hattın Kiraya Verilmesi İşi

Paylaş:

✔ Özel Toplu Taşıma Araçları Çalıştırılmak Üzere Hattın Kiraya Verilmesi İşi

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01314778
  • Şehir: ANKARA
  • İlçe: Yenimahalle
  • Semt-Mahalle: EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.03.2021 — saat: 11:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Polatlı-Haymana arasında 2 (iki) adet, Polatlı-Beypazarı arasında 1 (bir) adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere , Polatlı İlçesinde kurulu taşıma birliği veya kooperatiflerine kiraya verilmesi işinin ihalesi,
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA

✔ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLATLI-HAYMANA VE POLATLI-BEYPAZARI HATTINDA ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HATTIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

1- Kuruluşumuzca, Polatlı-Haymana arasında 2 (iki) adet, Polatlı-Beypazarı arasında 1 (bir) adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere , Polatlı İlçesinde kurulu taşıma birliği veya kooperatiflerine kiraya verilmesi işinin ihalesi, 2886 sayılı yasanın 35 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulüne göre, anılan yasanın 36, 37, 38, 39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre yapılacaktır.

2-  Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100 TL. bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2. Kat No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.

3-  İhale 09/03/2021 tarihinde Salı günü saat 11.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır.

İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 09/03/2021 tarihinde Salı günü saat 11.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (İhale Komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 A Blok Zemin Katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 no’lu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir.

Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4- İhale konusu;

a. Polatlı-Haymana arasında: 2 adet ÖTA çalıştırılması işi için hattın bir yıllık kiralama muhammen bedeli (KDV hariç): 3.300,00.-TL

b. Polatlı-Beypazarı arasında: 1 adet ÖTA çalıştırılması işi için hattın bir yıllık kiralama muhammen bedeli (KDV hariç): 2.400,00.-TL

olmak üzere, muhammen bedeli Genel Toplam: KDV hariç 5.700,00. TL’dir.

c. Muhammen bedelin %3’ü oranında (171,00 TL.dir) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

5-  İsteklilerden ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;

a) İsteklinin Polatlı İlçesinde kurulmuş taşıma birlik veya kooperatifi olması, kooperatif ana sözleşmesi ve kooperatif adres beyanının sunulması,

b) Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,

c) İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) ihale dosyasına eklenmesi,

ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte, halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

d) İhale ve işletme şartnamesi alındı makbuzu ile İhale ve işletme şartnamesinin istekli tarafından imzalanarak ihale zarfına konulması,

e) İsteklilerin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale zarfına eklemesi,

f) Bu Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminatı; EGO veznesine, EGO Genel Müdürlüğünün Vakıfbank Tunalı Hilmi Şubesi TR 51 0001 5001 5800 7292 7083 14 nolu hesabına yatırılarak alındı belgesinin aslının veya aynı miktarda teminat mektubunun EGO’ya verilmiş olması,

zorunludur.

6- İstekliler hat kiralama tekliflerini ihale şartnamesine göre KDV hariç 1 (bir) yıllık olarak  teklif vereceklerdir.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir