Reklam Alanı
Reklam Alanı

Pastörize Dökme Yumurta Tavuk Yemi Alınacaktır

Paylaş:

✔ Pastörize Dökme Yumurta Tavuk Yemi Alınacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01291519
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Kalecik
 • Semt-Mahalle: HALİTCEVRİASLANGİL MAH. / KALECİK
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.02.2021 – saat: 14:00
 • İhale Kayıt No: 2021/14473
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 1-PASTÖRİZE DÖKME 1. DÖNEM TAVUK YEMİ: 50.000 KİLOGRAM 2-PASTÖRİZE DÖKME YUMURTA PİK YEMİ: 900.000 KİLOGRAM (Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No: 82 Kalecik/ANKARA

✔ PASTÖRİZE DÖKME YUMURTA TAVUK YEMİ MAL ALIM İŞİ

KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

PASTÖRİZE DÖKME YUMURTA TAVUK YEMİ MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/14473
1-İdarenin
a) Adresi:Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 06870 KALECİK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3128570291 – 3128570298
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:PASTÖRİZE DÖKME 1. DÖNEM TAVUK YEMİ: 50.000 KİLOGRAM PASTÖRİZE DÖKME YUMURTA PİK YEMİ: 900.000 KİLOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Halit Cevri Aslangil Mahallesi, Seyit Balcı Sokak, No:82 Kalecik/ANKARA Yumurta Tavukçuluk Atölyesi Deposuna Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanması ile işe başlanıp 30/09/2021 tarihine kadar Talep edilen ürünler peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 Kalecik/ANKARA
b) Tarihi ve saati:11.02.2021 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.1.7  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması.

4.1.8  İsteklinin ortak girişim olması halinde  bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: (İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.)

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 • a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 • b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 • c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 • Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
 • Adayın ve isteklilerin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
 • İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
 • İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi;

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 • 4.4.1. Pastörize Dökme Yumurta Tavuk ve 1. Dönem Yemleri Benzer iş olarak Kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

 • 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 • 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No: 82 Kalecik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir