Reklam Alanı
Reklam Alanı

Plaj İşletmeciliği Yapım Onarım Karşılığında 20 Yıllığına Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Plaj İşletmeciliği Yapım Onarım Karşılığında 20 Yıllığına Kiraya Verilecektir

Tarım Ve Oman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü – Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Zeus Mağarası ve Çevresinde İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Büfelerin İşletmeciliği, İçmeler, Aydınlık, Kavaklı burun ve Karasu Koyları GBK Alanlarında İşletmeci Tarafından Bakım-Onarımı Yaptırılacak Kır Lokantası-Büfelerin ve Plajın İşletmeciliği, Dalış Eğitim ve MSS (Motorsuz Su Sporları) Merkezi İşletmeciliği İşi yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecektir.

İsteklilerin ilanda yer alan şartları yerine getirmemeleri gerekmekte olup ihaleyle ilgili detaylı bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: ILN01380335
  • Şehir: AYDIN
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.06.2021 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu Efeler Mahallesi, Aydın Bulvarı, 1416 Sokak, No: 37 Efeler/Aydın

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI


4. Bölge Müdürlüğü – Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Zeus Mağarası ve Çevresinde İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Büfelerin İşletmeciliği, İçmeler, Aydınlık, Kavaklı burun ve Karasu Koyları GBK Alanlarında İşletmeci Tarafından Bakım-Onarımı Yaptırılacak Kır Lokantası-Büfelerin ve Plajın İşletmeciliği, Dalış Eğitim ve MSS (Motorsuz Su Sporları) Merkezi İşletmeciliği İşi
İHALE İLANI

1- Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan ve aşağıda ihale konusu, niteliği, yeri ve süresi belirtilen “Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Zeus Mağarası ve Çevresinde İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Büfelerin İşletmeciliği, İçmeler, Aydınlık, Kavaklı burun ve Karasu Koyları GBK Alanlarında İşletmeci Tarafından Bakım-Onarımı Yaptırılacak Kır Lokantası-Büfelerin ve Plajın İşletmeciliği, Dalış Eğitim ve MSS Merkezi İşletmeciliği” İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35(a)’nci maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29(a)’uncu maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28’nci maddesi uyarınca 878.567,55 TL (sekizyüzyetmişsekizbinbeşyüzaltmışyedi Türk Lirası Ellibeş Kuruş) bir yıllık muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif” usulü ile 7+13 yıl süreli olarak 10.06.2021 tarihinde Efeler Mahallesi, Aydın Bulvarı, 1416 Sk., No: 37 Efeler/Aydın adresindeki Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda ihale edilecektir.

2- İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan idarenin adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00 (İkibinTürkLirası) TL karşılığında satın alınabilir. İhale doküman bedeli Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası Davutlar – Kuşadası / AYDIN Şubesi TR89 0001 0024 3269 0318 6250 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

3- İstekliler ihale teklif dosyalarını 10.06.2021 tarihinde saat 14:00’a kadar Efeler Mahallesi, Aydın Bulvarı, 1416 Sk., No: 37 Efeler/Aydın adresindeki Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır ve postadan kaynaklı gecikmelerden İdare sorumlu değildir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

A- İHALE KONUSU İŞİN;

a) Konusu, Niteliği ve Yeri : Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Zeus Mağarası ve Çevresinde İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Büfelerin İşletmeciliği, İçmeler, Aydınlık, Kavaklı burun ve Karasu Koyları GBK Alanlarında İşletmeci Tarafından Bakım-Onarımı Yaptırılacak Kır Lokantası-Büfelerin ve Plajın İşletmeciliği, Dalış Eğitim ve MSS Merkezi İşletmeciliği” İşib) Süresi : 7+13 Yıl

c) Muhammen Bedeli: 878.567,55 TL.

d) Geçici Teminat: 87.856,76TL.

e) İhale Tarihi ve Saati : 10.06.2021 – Saat 14:00

B- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1- İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslına uygun noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslına uygun noter onaylı suretini vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.). Tüzel kişiliklerde tebligat adresi sunulması yeterli olacaktır.

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4- Bu iş için 8.785.675,00 TL tutarına veya Muhammen Bedelin 10 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubunun aslı ve onay belgeleri veya Referans Mektubuna ait Banka teyit yazısının  aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.)

5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter onaylı suretini vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birinin aslı veya aslına uygun noter onaylı suretini vermek.

6- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı suretini vermek.

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen;  faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

  • Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklama tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya plaj/günübirlik alan işletmeciliği,

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

e)İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

7- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin aslını vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.)

Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belgenin aslını veya noter onaylı suretini vermek.

11- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge/belgelerin aslını vermek. 

12- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge/belgelerin aslını vermek.

13- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dökümanının her sayfasının imzalanarak son sayfasına “İhale Dökümanlarını Okudum” ibaresi yazılarak imzalanması ve teklif dosyasına konulması.

14- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

15- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

C- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

16- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,

17- İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

18- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

19- İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da % 10’ dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve % 10’ dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının, Sözleşme tarihi itibariyle, idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılarak ihaleyi kazanmış olsalar bile sözleşme imzalanmayarak ihale dışı bırakılacaklardır.

c) Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,

İhaleye katılamazlar.

D- Belgelerin sunuluş şekli şartnamede belirtilmiştir.

E-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

F-İhale sonucu; İhale Onay makamı tarafından Onaylandıktan sonra ihale kararı kesinleşir. İsteklilere duyurulur.

İletişim : (0256) 64610 79                       

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir