Reklam Alanı
Reklam Alanı

Plaj, Lokanta ve Çadırlı Kamp Alanı İşletmesi Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Plaj, Lokanta ve Çadırlı Kamp Alanı İşletmesi Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01318270
 • Şehir: ÇANAKKALE
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.03.2021 — saat: 11:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı,  Günübirlik Kullanım ve Çadırlı Kamp Alanı,  Kapı Girişi,  Şezlong + Şemsiye İle 2 Adet Kır Lokantası İşletmeciliği
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü  Toplantı/İhale Salonu (Çanakkale’de)

✔ T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN  İLAN

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü “Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı,  Günübirlik Kullanım  Ve Çadırlı Kamp Alanı,  Kapı Girişi,  Şezlong + Şemsiye İle 2 Adet Kır Lokantası İşletmeciliği”  İhalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 – a Maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin  29 – a Maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

İHALEYE KONU :
İşin Yeri
 
Çanakkale İli, Ezine İlçesi Yeniköy Köyü Yeniköy Plajı
İşin NiteliğiTroya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı,  Günübirlik Kullanım ve Çadırlı Kamp Alanı,  Kapı Girişi,  Şezlong + Şemsiye İle 2 Adet Kır Lokantası İşletmeciliği
İşletme SüresiSözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere 5+5 (Beş+Beş)  yıldır.
Muhammen Bedeli TL/Yıl120.476,44.-TL (Yüzyirmibindörtyüzyetmişaltı..TL…Kırkdört KRŞ)
Geçici Teminat Tutarı
 
12.047,65.- TL (Onikibinkırkyedi..TL.. Altmışbeş..KRŞ)
İhale Tarihi ve Saati
 
10.03.2021 Çarşamba Günü Saat : 11:00
İhalenin Yapılacağı YerDoğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü  Toplantı/İhale Salonu (Çanakkale’de)
İhale Dokümanlarının Görülebileceği veya Satın Alınabileceği YerDoğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü’ne ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00.-TL (İkiyüzelli..Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.
Şartname Bedeli : Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar  Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası Çanakkale Şubesi TR32 0001 0000 7257 3584 8450 01 no’lu hesabına  yatırılacaktır.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

1- İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

 1. Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 2. Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

5- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

 • Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
 • Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgeli Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya günübirlik alan işletmeciliği,

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

6- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi  vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

9- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

10- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge  vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

11- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

12- İhaleye ait şartname ve eklerinin satın almak (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması . (Ortak girişim olması halinde ortaklığın her bir ortağı tarafından imzalanması zorunludur.)

13- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

14- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

15- Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle Teklif Mektuplarını 10 / 03 / 2021 Çarşamba günü saat 11:00’a kadar Barbaros Mahallesi Akasya Sokak No:17/1 Merkez / ÇANAKKALE adresindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

İLAN OLUNUR


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir