Samandağ Devlet Hastanesindeki Kantin-Kafeterya Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Samandağ Devlet Hastanesindeki Kantin-Kafeterya Yeri Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ekinci Mh. SSK Hastanesi Caddesi (Eski SSK Hastanesi) No: 9 4. Kat – 31001 ANTAKYA/HATAY
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme

✔ Samandağ Devlet Hastanesinden

HATAY VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Samandağ Devlet Hastanesine ait olan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 24 Ay süreli kantin / kafeterya olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-155.png

Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi Ekinci Mh. SSK Hastanesi Caddesi (Eski SSK Hastanesi) No: 9 4. Kat – 31001 ANTAKYA/HATAY adresindeki Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Amik Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Samandağ Devlet Hastanesine ait kantin-kafeterya ihalesine katılabilmek için, isteklilerin;

1- Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge varsa telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini bildirir belge,

2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği,

3- Tüzel kişiler için Vergi kimlik numarası bildirir belge,

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5- İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu verilecektir. Bu ihaleye ait en az 12.000,00 TL (Onikibin Türklirası) tutarında geçici teminat verilmesi zorunludur.

Teminatın nakit yatırılmak istenilmesi halinde Kurumumuzda vezne bulunmadığından dolayı Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası İban TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09 no’lu hesaba yatırmaları ve dekontunu teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir.

Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubu süresiz olmalıdır.

6- İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenlerin imza sirküleri

7- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesini,

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

8- İstekliler; İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektupları, diğer belgeler ile birlikte iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir.

Postada meydana gelen gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.

9- İhale, muhammen bedel üzerinden açık artırma sonucunda en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır.

10- Komisyonumuz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

12- İhale dokümanı, hatay.ism.saglik.gov.tr adresinden görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığında kurumumuzda vezne olmadığından dolayı yukarıda belirtilen Banka Hesabına yatırılması ve dekontunun idareye sunulması halinde Hatay İli Sağlık Müdürlüğü Ekinci Mh. SSK Hastanesi Caddesi (Eski SSK Hastanesi) No: 9 4. Kat – 31001 Antakya /HATAY / Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

13- İşe başlama tarihi sözleşme imzalanmasına müteakip 45 (Kırk beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

14- Diğer hususlar:

a) İlanda yer almayan hususlar için Kafeterya ve Büfe Kira Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

b) İstekliler yukarıda belirtilen tüm belgeleri ihale tarih ve saatinden önce İdaremize kapalı zarf içinde imzalı ve kaşeli bir şekilde sunacaklardır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok