Reklam Alanı
Reklam Alanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kavak Ağacı Satıyor

Paylaş:

✔ Samsun Büyükşehir Belediyesi Kavak Ağacı Satıyor

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01377855
 • Şehir: SAMSUN
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.06.2021 – saat: 14:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait tapuda, İlimiz Terme İlçesi,  Emiryusuf   Mahallesi,   102  ada,   105, 106 ve 107  no.lu parsellerde, Çarşamba İlçesi, Karamustafalı Mahallesi, 116 ada, 14 parselde ve Çarşamba İlçesi, Kumarlı Mahallesi 111 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde  bulunan ve aşağıdaki tabloda  bilgileri  belirtilen  dikili kavak ağaçlarının, kesme, ölçme, sürütme, yükleme, taşıma ve istif vb. gibi bütün işleri yükleniciye ait olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle, tabloda belirtilen toplam m³ fiyatı  ve geçici   teminat    bedeli   üzerinden   satışı yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Terme İlçesi,  Emiryusuf   Mahallesi,   102  ada,   105, 106 ve 107  no.lu parsellerde, Çarşamba İlçesi, Karamustafalı Mahallesi, 116 ada, 14 parselde bulunan ve aşağıdaki tabloda  bilgileri  belirtilen  dikili kavak ağaçlarının ihalesi  17.06.2021 tarihinde,   Perşembe  Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,( İhale 14.30’da başlayacak ve tüm ağaçların satışı tamamlanıncaya kadar devam edecektir)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

TERME / EMİRYUSUF102 ADA 105,106 VE107 PARSELLER

TOPLAM
 DİKİLİ
AĞAÇ SAYISI
ÖRNEKLENEN
AĞAÇ SAYISI
ORTALAMA
ÇAP cm

CİNSİNDEN
DEĞERİ
TOPLAM
MUHAMMEN
 m³
SATIŞ BEDELİ
MUHAMMEN
TOPLAM BEDEL
( KDV HARİÇ )
GEÇİCİ
TEMİNAT
878 ADET160 ADET36.00 cm0,872 m³765.616 m³500,00-TL382.808,00-TL11.484,24-TL

ÇARŞAMBA / KARAMUSTAFALI  116 ADA 14 PARSEL

TOPLAM
 DİKİLİ
AĞAÇ SAYISI
ÖRNEKLENEN
AĞAÇ SAYISI
ORTALAMA
ÇAP cm

CİNSİNDEN
DEĞERİ
TOPLAM
MUHAMMEN

 SATIŞ BEDELİ
MUHAMMEN
TOPLAM BEDEL
( KDV HARİÇ )
GEÇİCİ
TEMİNAT
42 ADET42 ADET33.926 m³500,00-TL16.963,00-TL509,00-TL
TOPLAM399.771,00 TL11.993,24 TL

4-İhalede yarışma ( artırım ) yukarıda yazılı olan bedeller üzerinden yapılacaktır.

5- Çarşamba İlçesi, Kumarlı Mahallesi 111 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde  bulunan aşağıdaki tabloda  bilgileri  belirtilen  dikili kavak ağaçlarının ihalesi ise  17.06.2021 tarihinde,   Perşembe  Günü Saat  15.00’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

ÇARŞAMBA / KUMARLI   111 ADA 20 PARSEL

TOPLAM
DİKİLİ
AĞAÇ SAYISI
ÖRNEKLENEN
AĞAÇ SAYISI
ORTALAMA
ÇAP cm

CİNSİNDEN
DEĞERİ
TOPLAM
 m³
MUHAMMEN
 m³
 SATIŞ BEDELİ
MUHAMMEN
TOPLAM BEDEL
( KDV HARİÇ )
GEÇİCİ
TEMİNAT
1.347 ADET234 ADET32.00 cm0,689 m³928.083 m³500,00-TL464.041,50-TL13.921,25-TL

6-İhalede yarışma ( artırım ) yukarıda yazılı olan bedeller üzerinden yapılacaktır.

İstekli gerçek kişi ise :

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)
 • İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterde tanzim edilecektir.) 
 • Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 • İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterde tanzim edilecektir.)
 • Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
 • İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 • 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 • Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

     İstekli tüzel kişi ise :

 • Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
 • Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri
 • Tebligat için adres göstermesi, telefon numarası  bildirmesi
 • Geçici teminat (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)       
 • İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 • 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 • Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)                 

 Ortak girişimci ise :

 • Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. 

        

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saatine kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir