Reklam Alanı
Reklam Alanı

Sivas Suşehri’nde Tabiat Parkı İşletmeciliği İhale Edilecektir….

Paylaş:

Sivas Suşehri’nde Tabiat Parkı İşletmeciliği İhale Edilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.02.2020 — saat: 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,

İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Yukarıda miktarları belirtilen Sivas Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından, Suşehri Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi, Kır Lokantası ve WC işletilmeciliği ve genel saha temizliği. İşi 07/02/2020 günü yukarıda belirtilen saatlerde “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine ve Hazine Taşınmazların İdaresi hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilecektir.

2- İhale Şartnamesi ve ekleri 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü’nün Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi No: 6/1 Sivas/Merkez adresinde görülebilir ve her bir ihale için 100 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Sivas Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Sivas Ziraat Bankası Şubesi TR 64000100023036917314-5003 İban No’lu hesabına yatırılacaktır.

3- İhale Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Sivas İl Şube Müdürlüğü’nün Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatlerine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İlginizi Çekebilir : Fırında Zeytinyağlı Patlıcan Rulo…Lütfen Tıklayınız…

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Geçici Teminat (Muhammen bedelin %10’u): Rakamla 5.788,70 TL (Yazı ile Beşbinyediyüzseksensekizlirayetmişkuruş Türk Lirası) olup İdareye hitaben ve işin adına olmak kaydıyla Banka veya Bankacılık kanununa göre kurulmuş özel finans kurumlarının vereceği en az 90 gün süreli veya süresiz Teminat Mektubu veya nakit olarak T.C. Ziraat Bankası Sivas Şubesindeki TR 64000100023036917314-5003 nolu hesabına yatırılacaktır. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra iade edilecektir.

 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
 1. Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 2. Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
 2. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
 3. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek;

İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

 1. İş Deneyimine yönelik ( İş Deneyim Belge İstenmeyecektir.)
 2. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

İlginizi Çekebilir : Kış Kahvaltılarının Leziz Tarifi Portakal Reçeli…Lütfen Tıklayınız…

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

 1. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 3. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 4. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 5. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 6. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
 7. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
 8. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zar içine konularak kapatılacaktır.)
 9. İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları, vb giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.
 10. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 11. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 12. 12- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki genel hükümler geçerlidir. İlan Olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir