Reklam Alanı
Reklam Alanı

Temizlik Malzemeleri Satın Alınacaktır

Paylaş:

✔ Temizlik Malzemeleri Satın Alınacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01319560
 • Şehir: ÇANAKKALE
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.03.2021 — saat: 10:30
 • İhale Kayıt No: 2021/105408
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 92 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE YARDIMCI MALZEMELERİ
 • İşin Yapılacağı Yer: ÇANAKKALE / KEPEZ BELEDİYESİ ŞANTİYESİ
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: KEPEZ BELEDİYESİ CUMHURİYET MAH SAHİLYOLU CAD NO 2 A KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE

✔ TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

(KEPEZ BELEDİYESİ 2021 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI) 

TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/105408
1-İdarenin
a) Adresi:CUMHURIYET MH. SAHİLYOLU CAD 2 A BLOK KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE 17110 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası:2862635013 – 2862636264
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:92 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE YARDIMCI MALZEMELERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ÇANAKKALE KEPEZ BELEDİYESİ ŞANTİYESİ
c) Teslim tarihi:20 takvim günü içerisinde alım tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:KEPEZ BELEDİYESİ CUMHURİYET MAH SAHİLYOLU CAD NO 2 A KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati:16.03.2021 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

 • SIVI GRUBU TEMİZLİK MALZEMELERİNİN TSE BELGESİ VEYA İTHAL ÜRÜN İZİN BELGESİ OLMALIDIR.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

 • SIVI GRUBU TEMİZLİK MALZEMELERİNİN TSE BELGESİ VEYA İTHAL ÜRÜN BELGESİ OLMALIDIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

 • 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 • 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KEPEZ BELEDİYESİ CUMHURİYET MAH SAHİLYOLU CAD NO 2 A KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir