Reklam Alanı
Reklam Alanı

Yazlık İş Elbisesi Satın Alınacaktır

Paylaş:

✔ Yazlık İş Elbisesi Satın Alınacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: MELİD ULAŞIM VE HİZMET GRUPLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 • İlan Numarası: ILN01335130
 • Şehir: MALATYA
 • İlçe: Yeşilyurt
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 12.04.2021 — saat: 15:30
 • İhale Kayıt No: 2021/153395
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Toplamda 11.060 adet olmak üzere iş elbiseleri ve ekipmanları
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İnönü Mah. İnönü Cad. E Blok Kat: 1 No:197/5 (Kongre Merkezi Yanı) Yeşilyurt/MALATYA

YAZLIK İŞ ELBİSESİ

MELİD ULAŞIM VE HİZMET GRUPLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYAZLIK İŞ ELBİSESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/15339
1-İdarenin
a) Adresi:İnönü Mah. İnönü Cad. 197/5 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası:04225022900 – 05317130607        Murat YILMAZ – Satın Alma Sorumlusu
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Toplamda 11.060 adet olmak üzere iş elbiseleri ve ekipmanları,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:MELİD ULAŞIM VE HİZMET GURUPLARI SAN. TİC. A.Ş.
c) Teslim tarihi:İşe başlama tarihine müteakip 45 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İnönü mah. İnönü Cad. E Blok Kat:1 No:197/5 (Kongre Merkezi Yanı) Yeşilyurt/MALATYA
b) Tarihi ve saati:12.04.2021 – 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 • a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 • b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 • c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 • a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 • b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 • c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 • ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, ihale tarihinden 7 gün önce her kalemdeki ürüne ait birer adet numune idareye (Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları San. Ve Tic. A.Ş.) teslim edilecektir.

Şartnamemize uygun olmadığı anlaşılan numuneler tespit edilip tarafınıza bildirildikten 3 gün içerisinde şartnamemize uygun numuneyle değiştirilecektir aksi takdirde ihale tarihinde bu hususa ve süre zarfına uymayan firmalar ihaleye katılamayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

 • 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 • 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Mah. İnönü Cad. E Blok Kat: 1 No: 197/5 (Kongre Merkezi Yanı) Yeşilyurt/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir